Kuivaketju10-toimintamalli

Kuivaketju10 on rakennusprosessin kosteudenhallinnan toimintamalli, jolla vähennetään kosteusvaurioiden riskiä rakennuksen koko elinkaaren ajan. Kosteusriskien hallinta perustuu ketjuun, jossa riskit torjutaan rakennusprosessin kaikissa vaiheissa ja torjunnan onnistuminen todennetaan luotettavalla tavalla.

Toimintamalli sisältää Kuivaketju10-riskilistan ja -todentamisohjeen, joissa on esitetty kymmenen keskeisintä kosteusriskiä. Näiden kosteusriskien hallinnalla voidaan välttää jopa yli 80 prosenttia kosteusvaurioiden seurannaiskustannuksista.

  1. Toimenpiteet kohdennetaan 10:een keskeisimpään kosteusriskiin.
  2. Valitut kosteusriskit torjutaan kaikissa vaiheissa tilaamisesta käyttöön.
  3. Torjumisen onnistuminen todennetaan jokaisen riskikohdan osalta.

Suunnittelutyön aikana eri suunnittelualojen edustajat tarkentavat Kuivaketju10-riskilistan ja -todentamisohjeen kyseisen hankkeen erityispiirteisiin, millä varmistetaan kosteusriskien kokonaisvaltainen hallitseminen. Erityispiirteet voivat aiheutua esimerkiksi asemakaavasta, rakennuspaikasta, arkkitehtuuri- ja rakenneratkaisuista tai materiaalivalinnoista.

Kuivaketju10 alkaa siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä henkilö tai yritys tekee päätöksen hankkeen toteuttamisesta toimintamallin mukaisesti. Päätös velvoittaa kiinnittämään hankkeeseen jo alkuvaiheessa kosteuskoordinaattorin, joka valvoo ja ohjaa tilaajan valtuutuksella Kuivaketju10:n toteutumista koko prosessin ajan.

Suunnittelijoiden tulee osoittaa, että he ovat huomioineet suunnitelmissaan riskilistan ja todentamisohjeen. Urakoitsija puolestaan toteuttaa suunnitelmat ja todentaa ja dokumentoi riskejä sisältävien kohtien onnistuneen toteutuksen. Koordinaattorin yhtenä tehtävänä on varmistaa ja hyväksyä suoritettu todentaminen.

Rakennusprosessin eri vaiheisiin kohdennetun toimintaohjeistuksen Kuivaketju10:n käyttämiseksi löydät alta:

Tilaaminen
Suunnittelu
Työmaatoteutus
Käyttöönotto
Käyttö

Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävät
Rakennusvalvonnan tehtävät

TILAAMINEN

1. Tilaaja kiinnittää hankkeeseen kosteuskoordinaattorin, joka ohjaa Kuivaketju10:n toteuttamista koko projektin ajan. Vaativuudeltaan tavanomaisissa hankkeissa voi tilaaja koordinoida itse suunnittelutyön alkuun asti.

2. Tilaaja edellyttää hankkeen kaikilta tahoilta Kuivaketju10:n käyttöä jo tarjouspyyntövaiheessa, ja se kirjataan myös suunnittelu- ja urakkasopimuksiin.

3. Jos kohteelle halutaan käyttöönottovaiheessa hakea rakennusvaiheen RALA Kuivaketju10-status, tulee asia kirjata järjestelmään jo tilausvaiheessa.

4. Tilaaja tekee aikataulun suunnittelua, työmaavaihetta ja kohteen käyttöönottoa varten. Aikataulun realistisuus arvioidaan koordinaattorin kanssa ja myöhemmin uudestaan suunnittelijoiden ja urakoitsijan kanssa. Arvioinnissa huomioidaan esimerkiksi toteutuksen ajankohta, rakennuspaikka, arkkitehtuuri- ja rakenneratkaisut sekä materiaalivalinnat. Aikataulun realistisuus vaikuttaa olennaisesti kosteudenhallinnan onnistumiseen.

Lisäohjeita:
Kuivaketju10 – Tilaamisen ohjekortti (13.3.2018)
Kuivaketju10 – Riskilista (13.3.2018)
Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävät Kuivaketju10-toimintamallissa (24.11.2022)
Käytön ja ylläpidon riskilista (3.12.2019) 

2. SUUNNITTELU

1. Arkkitehti-, rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelijat sekä tarvittaessa pohjarakenne-, automaatio- ja rakennusfysikaaliset suunnittelijat käyvät läpi riskilistan, joka sisältää 10 keskeistä suomalaisen rakentamisen kosteusriskiä ja toimenpiteet niiden torjuntaan. Lisäksi he perehtyvät todentamisohjeeseen, jossa on suunnitelmien arviointia varten oma "Suunnittelijoiden tarkistuslista".

2. Suunnittelijat tarkentavat suunnitteludokumentteja ja riskilistaa huomioiden hankkeen erityispiirteet esimerkiksi asemakaavan, rakennuspaikan, arkkitehtuuri- ja rakenneratkaisujen tai materiaalien suhteen. Lopullinen riskilista ja todentamisohje hyväksytetään myös kosteudenhallintakoordinaattorilla.

3. Riskilistan ja todentamisohjeen avulla suunnitellaan yksityiskohtaisesti riskikohtien toteuttaminen.

4. Suunnittelijat arvioivat yhdessä kosteudenhallintakoordinaattorin ja urakoitsijan kanssa, että suunnitelmat ovat toteuttamiskelpoisia. Lisäksi suunnittelijat perehdyttävät suunnitelmiin myös pääurakoitsijan työmaaorganisaation ja osallistuvat omia suunnittelualojaan koskeviin työmaakokouksiin. 

Lisäohjeita:
Kuivaketju10 – Suunnittelun ohjekortti (13.3.2018)
Kuivaketju10 – Riskilista (13.3.2018)
Kuivaketju10 – Todentamisohje (25.10.2021)​​
Kuivaketju10 – Todentamisohje, pientalot (25.10.2021 )

TYÖMAATOTEUTUS

1. Työmaalla Kuivaketju10:n toteutuksesta vastaava pääurakoitsija perehdyttää työntekijät käyden läpi vähintään toimintamallin perusperiaatteet ja todentamisohjeeseen kuuluvan Urakoitsijan tarkistuslistan.

2. Työntekijöiden on tärkeää tuntea kaikki urakoitsijan tarkistuslistan työvaiheet, joiden onnistuminen täytyy todentaa ja dokumentoida.

3. Urakoitsijan avaintehtävä Kuivaketju10:ssä on todentaa riskeihin liittyvien työvaiheiden onnistuminen. Dokumentointivelvoite varmistaa, että todentaminen tehdään oikein ja oikeaan aikaan. Kokonaisvastuu todentamisesta määritetään yhdelle kosteuskoordinaattorin hyväksymälle, riittävät resurssit omaavalle henkilölle. 

Lisäohjeita:
Kuivaketju10 – Työmaatoteutuksen ohjekortti (13.3.2018)
Kuivaketju10 – Riskilista (13.3.2018)
Kuivaketju10 – Todentamisohje (25.10.2021)
Kuivaketju10 – Todentamisohje, pientalot (25.10.2021)

KÄYTTÖÖNOTTO

1. Kuivaketju10:ssa rakennuksen käyttöönoton ensivaiheen tehtävät ovat samat kuin työmaatoteutuksessa. Pääurakoitsija todentaa ja dokumentoi riskejä sisältävien työvaiheiden onnistumisen käyttäen Urakoitsijan tarkistuslistaa, joka sisältää myös erityisesti käyttöönottovaiheeseen liittyviä riskikohtia.

2. Käyttöönoton toisessa vaiheessa arvioidaan, kuinka hyvin koko toimintamallin toteutuksessa on onnistuttu. Arvioinnin perustana on koko hankkeen kattava kosteudenhallintakoordinaattorin tekemä seuranta ja raportointi sekä urakoitsijan tarkistuslistan mukainen dokumentointi.

3. Onnistuneelle hankkeelle voidaan hakea rakennusvaiheen Kuivaketju10-statusta, jos se on määritetty tavoitteeksi jo tilausvaiheessa.

4. Loppuyhteenvedoksi tehdään raportti, joka käsittelee toimintamallin onnistumista ja mahdollisia poikkeamia riskikohtien suunnitelmien ja toteutusten välillä. Korjaamatta jätetyt poikkeamat on voitava perustella merkityksettömiksi tai niille tulee määritellä käytön aikaiset seurantatoimenpiteet. Loppuraportin hyväksyvät tilaaja, kosteudenhallintakoordinaattori, suunnittelijat ja urakoitsija. 

Lisäohjeita: 
Kuivaketju10 – Käyttöönoton ohjekortti (13.3.2018)
Kuivaketju10 – Riskilista (13.3.2018)
Kuivaketju10 – Todentamisohje (25.10.2021)
Kuivaketju10 – Todentamisohje, pientalot (25.10.2021) 

KÄYTTÖ

1. Toimintamallin tavoitteena on varmistaa rakennuksen säilyminen kuivana ja terveellisenä koko elinkaarensa ajan. Kosteudenhallintakoordinaattori sisällyttää suunnittelijoiden ja urakoitsijan kanssa rakennuksen huoltokirjaan Kuivaketju10-osion.

2. Osioon kootaan kaikki hankkeen riskilistaan liittyvät käytönaikaiset ylläpitotoimenpiteet sekä myös materiaalivalmistajan ylläpito-ohjeistukset.

3. Osioon lisätään ohjeistus, jonka mukaan tulee jatkossa dokumentoida kaikki riskikohtien ylläpitotoimet, säännölliset tarkastukset ja huollot sekä kunnossapitojaksot toimenpiteineen.

4. Rakennusvaiheen RALA Kuivaketju10-status on voimassa kaksivuotisen takuuajan loppuun, minkä jälkeen sen voimassaoloa voi jatkaa käytön ja ylläpidon aikaisena Kuivaketju10-statuksena. Tällöin kohteessa tulee huomioida Kuivaketju10-toimintamalli myös käytön ja ylläpidon aikana ja toimintamallin  toteutuminen täytyy arvioida säännöllisesti. Ensimmäinen arviointi tehdään takuuajan päättyessä ja seuranta-arviointi 4 vuoden päästä myöntämisestä. Käytön ja ylläpidon aikainen Kuivaketju10-status on voimassa korkeintaan 8 vuotta. 

Lisäohjeita:
Kuivaketju10 – Riskilista (13.3.2018)
Käytön ja ylläpidon riskilista (3.12.2019) 

 KOSTEUDENHALLINTAKOORDINAATTORI

1. Kosteudenhallintakoordinaattori on tilaajan valitsema suunnittelijoista ja urakoitsijoista riippumaton asiantuntijataho. Jos tilaaja ja urakoitsija ovat sama toimija, tulee koordinaattori palkata tilaajaorganisaation ulkopuolelta.

2. Koordinaattori valvoo ja ohjaa Kuivaketju10:n toteutumista koko rakennusprosessin ajan. Tämä vaatii toimintamallin tuntemista sekä riittävää alan koulutusta ja kokemusta.

3. Koordinaattoriksi on hyvä valita henkilö, joka on hankkeessa jo muutenkin mukana.

Lisäohjeita:
Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävät Kuivaketju10-toimintamallissa (24.11.2022)

Kuivaketju10 – Riskilista (13.3.2018)
Kuivaketju10 – Todentamisohje (25.10.2021)
Kuivaketju10 – Todentamisohje, pientalot (25.10.2021) 

OHJEET RAKENNUSVALVONNALLE

1. Kuivaketju10:n avulla rakennusvalvonta voi varmistaa, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä on edellytykset täyttää terveellisen rakentamisen velvoitteet kosteudenhallinnan osalta.

2. Rakennusvalvonnan tehtävänä on tuoda malli esiin ohjaus-, tuki- ja yhteistoiminnassaan ajoissa, viimeistään ennen suunnittelusopimusten tekemistä. Ensimmäistä yhteydenottoa rakennusvalvonnan ja tilaajan välillä tuleekin kehittää ja tarvittaessa aikaistaa.

3. Rakennusvalvonnan ohjekortti pohjautuu Oulun rakennusvalvonnan prosesseihin ja eri kohtaamistilanteisiin. Kun Kuivaketju10-toiminnot istutetaan rakennusvalvonnan toimintaprosesseihin, ei työmäärä merkittävästi lisäänny vaan ajan myötä jopa vähenee.

Lisäohjeita:
Kuivaketju10 – Rakennusvalvonnan ohje – isot kohteet (13.3.2018) 
Kuivaketju10 – Rakennusvalvonnan ohje – pienet kohteet (13.3.2018)