Laatupoikkeamailmoitus

RALA ottaa vastaan RALA-pätevien ja RALA-sertifioitujen yritysten toimintaa koskevaa laatupoikkeamapalautetta. 

RALA ei käsittele oikeudellisiin seikkoihin, kuten sopimusriitoihin, liittyviä palautteita, vaan ne ratkaistaan kuluttajariitalautakunnassa tai oikeuskäsittelyssä.

Käsiteltäviksi otettavat poikkeamailmoitukset

Poikkeamailmoitus tulee antaa kirjallisena. Löydät linkin ilmoituslomakkeeseen tämän ohjeen lopusta.
 • Ilmoittaja voi olla yrityksen sopimusosapuoli tai viranomainen.
 • Ilmoitus voi koskea joko yrityksen työsuoritusta tai tuotosta. Samaan kohteeseen liittyvät poikkeamat on ilmoitettava yhdellä kertaa. Takuunalaisissa kohteissa ilmoitus on annettava 6 kuukauden kuluessa takuuajan umpeutumisesta ja muutoin 6 kuukauden kuluessa työsuorituksen valmistumisesta.
 • Ilmoitus voidaan antaa sellaisesta laatupoikkeamasta, joka koskee RALA-pätevyyden tai RALA-sertifioinnin piiriin kuuluvia toimeksiantoja.
 • Laatupoikkeaman tulee olla todennettavissa. Poikkeaman näytöksi edellytetään asiantuntijalausunto (tavarantarkastaja tai muu rakennusalan ammattilainen) tai kuluttajariitalautakunnan ratkaisu tai oikeuden päätös.

Poikkeamailmoituksen käsittely

Poikkeamailmoitus käsitellään RALAn toimistossa ja arviointilautakunnassa luottamuksellisesti ja puolueettomasti. Käsittelyvaiheet ovat:
 1. Ilmoitus rekisteröidään saapuneeksi ja käsiteltäväksi.
 2. RALA pyytää ilmoituksen kohteena olevalta yritykseltä selvityksen, joka on toimitettava 30 vuorokauden kuluessa selvityspyynnön tiedoksisaamisesta.
 3. RALAn toimisto valmistelee asian ja hankkii sen edellyttämät täydentävät selvitykset.
 4. Arviointilautakunta päättää ilmoituksen aiheuttamista toimenpiteistä viipymättä. Tällöin edellytetään, että asianosaisilta on saatu riittävät selvitykset päätöksen tekemiseksi.
 5. Lautakunnan päätöksestä voi valittaa 30 vuorokauden kuluessa tiedoksisaannista RALAn hallitukselle, joka käsittelee valituksen viipymättä.
 6. Päätös on toimeenpanokelpoinen edellä mainitun määräajan kuluttua tai kun RALAn hallitus on käsitellyt valituksen.

Laatupoikkeaman merkittävyys

Laatupoikkeaman merkittävyys arvioidaan. Arvioinnissaan lautakunta ottaa huomioon laatupoikkeaman vakavuuden, toistuvuuden, sen taloudellisen merkityksen, laatupoikkeamien suhteellisen määrän yrityksen volyymissa, yrityksen laadunvarmistuksen tason, viranomaisten toimenpiteet, asian julkisuusmerkityksen sekä mahdollisen vahingon kolmannelle osapuolelle tai muut asiaan vaikuttavat tekijät.

Toimenpiteet ja sanktiot

Arviointilautakunta päättää eriasteisista toimenpiteistä, joita ovat:
 • Poikkeamailmoitus todetaan aiheettomaksi.
 • Ilmoituksen sisältö todetaan niin riidanalaiseksi, että siihen ei oteta kantaa.
 • Ilmoitus todetaan aiheelliseksi, mutta katsotaan yrityksen asiassa käynnistämien toimenpiteiden olevan riittävät.
 • Ilmoitus todetaan aiheelliseksi ja yritykselle päätetään antaa huomautus.
 • Yritys poistetaan RALAn rekisteristä, jos aiheellisiksi todettuja ilmoituksia 1) saadaan toistuvasti tai 2) yksikin poikkeama koskee merkittävää laiminlyöntiä, eikä yritys anna asiasta hyväksyttävää selvitystä.