Laatupoikkeamailmoitus

RALA ottaa vastaan RALA-pätevien ja RALA-sertifioitujen yritysten toimintaa koskevaa laatupoikkeamapalautetta. 

RALA ei käsittele oikeudellisiin seikkoihin, kuten sopimusriitoihin, liittyviä palautteita, vaan ne ratkaistaan kuluttajariitalautakunnassa tai oikeuskäsittelyssä.

Käsiteltäviksi otettavat poikkeamailmoitukset

Poikkeamailmoitus tulee antaa kirjallisena. Löydät linkin ilmoituslomakkeeseen tämän ohjeen lopusta.
 • Ilmoittaja voi olla yrityksen sopimusosapuoli tai viranomainen.
 • Ilmoitus voi koskea joko yrityksen työsuoritusta tai tuotosta. Samaan kohteeseen liittyvät poikkeamat on ilmoitettava yhdellä kertaa. Takuunalaisissa kohteissa ilmoitus on annettava 6 kuukauden kuluessa takuuajan umpeutumisesta ja muutoin 6 kuukauden kuluessa työsuorituksen valmistumisesta.
 • Ilmoitus voidaan antaa sellaisesta laatupoikkeamasta, joka koskee RALA-pätevyyden tai RALA-sertifioinnin piiriin kuuluvia toimeksiantoja.
 • Laatupoikkeaman tulee olla todennettavissa. Poikkeaman näytöksi edellytetään asiantuntijalausunto (tavarantarkastaja tai muu rakennusalan ammattilainen) tai kuluttajariitalautakunnan ratkaisu tai oikeuden päätös.

Poikkeamailmoituksen käsittely

Poikkeamailmoitus käsitellään RALAn toimistossa ja arviointilautakunnassa luottamuksellisesti ja puolueettomasti. Käsittelyvaiheet ovat:
 1. Ilmoitus rekisteröidään saapuneeksi ja käsiteltäväksi.
 2. RALA pyytää ilmoituksen kohteena olevalta yritykseltä selvityksen, joka on toimitettava 30 vuorokauden kuluessa selvityspyynnön tiedoksisaamisesta.
 3. RALAn toimisto valmistelee asian ja hankkii sen edellyttämät täydentävät selvitykset.
 4. Arviointilautakunta päättää ilmoituksen aiheuttamista toimenpiteistä viipymättä. Tällöin edellytetään, että asianosaisilta on saatu riittävät selvitykset päätöksen tekemiseksi.
 5. Lautakunnan päätöksestä voi valittaa 30 vuorokauden kuluessa tiedoksisaannista RALAn hallitukselle, joka käsittelee valituksen viipymättä.
 6. Päätös on toimeenpanokelpoinen edellä mainitun määräajan kuluttua tai kun RALAn hallitus on käsitellyt valituksen.

Laatupoikkeaman merkittävyys

Laatupoikkeaman merkittävyys arvioidaan. Arvioinnissaan lautakunta ottaa huomioon laatupoikkeaman vakavuuden, toistuvuuden, sen taloudellisen merkityksen, laatupoikkeamien suhteellisen määrän yrityksen volyymissa, yrityksen laadunvarmistuksen tason, viranomaisten toimenpiteet, asian julkisuusmerkityksen sekä mahdollisen vahingon kolmannelle osapuolelle tai muut asiaan vaikuttavat tekijät.

Toimenpiteet ja sanktiot

Arviointilautakunta päättää eriasteisista toimenpiteistä, joita ovat:
 • Poikkeamailmoitus todetaan aiheettomaksi.
 • Ilmoituksen sisältö todetaan niin riidanalaiseksi, että siihen ei oteta kantaa.
 • Ilmoitus todetaan aiheelliseksi, mutta katsotaan yrityksen asiassa käynnistämien toimenpiteiden olevan riittävät.
 • Ilmoitus todetaan aiheelliseksi ja yritykselle päätetään antaa huomautus.
 • Yritys poistetaan RALAn rekisteristä, jos aiheellisiksi todettuja ilmoituksia 1) saadaan toistuvasti tai 2) yksikin poikkeama koskee merkittävää laiminlyöntiä, eikä yritys anna asiasta hyväksyttävää selvitystä.

Ajankohtaista

4.10.2022 – Uutiset

RALA-referenssipalvelu tuo osaamisen näkyviin

Uusi RALA-referenssipalvelu edistää suomalaisen rakentamisen laatua, läpinäkyvyyttä ja yhteistyötä. Palvelussa hanketoteuttajat voivat helposti julkaista referenssejään ja tilaajat löytävät hankkeisiinsa osaavia kumppaneita.

13.10.2022 – Laadukkaasti laadusta -blogi

Saunan laatuun panostaminen parantaa asumisviihtyvyyttä ja edistää terveyttä

Suomalaiset ovat ylpeitä saunoistaan. Missään muualla maailmassa ei ole näin paljon saunoja suhteessa väkilukuun ja yhtenäistä saunakulttuurin jatkumoa. Saunanatiivit suomalaiset helposti ajattelevat, että saunojen suunnittelu ja rakentaminenkin käy meiltä kuin luonnostaan. Totuus on kuitenkin likaisempi.

2.9.2022 – Ajankohtaista alalla

Tulossa: ajankohtaisia nostoja alalta

RALA julkaisee rakentamisen laatuun ja vastuullisuuteen liittyviä ajankohtaisia uutisia myös muilta alan keskeisiltä toimijoilta. Haluamme nostaa tärkeitä asioita yhteiseen keskusteluun ja tuoda hyviä käytäntöjä ja ratkaisuja esiin yleisesti hyödynnettäväksi. Seuraa tätä paikkaa!

7.10.2022 – Asiakastarinat

RTH Oy: Asiakastyytyväisyyttä ja laatua sujuvalla viestintäjärjestelmällä

Kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapidon palveluja tarjoava RTH Oy tekee työt tehokkaasti laadusta tinkimättä. Asiakastyytyväisyys tuottamalla laadukasta jälkeä sovitussa aikataulussa kustannustehokkaasti ja turvallisesti on RTH Oy:n päätavoite aina uutta projektia aloitettaessa.