Kuivaketju10-status käytön ja ylläpidon ajalle

RALA Kuivaketju10-status on puolueeton osoitus siitä, että kohteessa on noudatettu Kuivaketju10-toimintamallia systemaattisesti. Status voidaan myöntää kohteen 1) suunnittelun ja rakentamisen ajalle tai 2) käytön ja ylläpidon ajalle. Käytön ja ylläpidon aikainen Kuivaketju10-status edellyttää, että kohteessa kiinnitetään asianmukaisesti huomiota kosteudenhallintaan myös sen käyttöönoton jälkeen.

KKK10-status_www_yllapito.pngaikki Kuivaketju10-status -kohteet julkaistaan myös RALAn verkkosivuilla.

  • Käytön ja ylläpidon aikaista statusta pitää hakea. Hakemuksen tekee kiinteistön omistaja ja se tehdään sähköpostitse RALAn asiakaspalveluun. Ylläpidon statusta voi hakea viimeistään kolme kuukautta ennen Kuivaketju10 statuksen voimassaolon päättymistä.
  • Statuksen myöntämiseksi kohteessa tehdään arviointi, jonka selvitetään, huomioidaanko Kuivaketju10-toimintamalli käytön ja ylläpidon aikana sekä esitetään kehitysehdotuksia kosteudenhallinnan paremmasta huomioimisesta kiinteistönpidossa. Kohteessa tehdään vastaava seuranta-arviointi neljän vuoden kuluttua statuksen myöntämisestä. 
  • Statuksen ehtojen täyttyminen arvioidaan peilaamalla kohteen ylläpidon toteutusta ja  dokumentaatiota käytön ja ylläpidon aikaisen Kuivaketju10-statuksen arviointikriteereihin. Tutustu kriteereihin alla. 
  • Statusarvioinnista laaditaan raportti, joka toimitetaan hakijalle sekä RALAn arviointilautakunnan talonrakennusjaoston käsittelyyn. Jaosto myöntää statuksen.
  • Statuksen saaneet kohteet voivat käyttää Kuivaketju10-status -tunnusta vapaasti markkinoinnissa ja muussa toiminnassa statuksen saaneen kohteen osalta. Kiinteistön omistajan luvalla myös muut kohteen osapuolet voivat hyödyntää tunnusta, kun käyttö liittyy selvästi ko. kohteeseen.

Suunnittelun ja rakentamisen aikainen Kuivaketju10-status on voimassa takuuajan eli 2 vuotta kohteen valmistumisesta. Käytön ja ylläpidon aikainen status myönnetään takuuajan päättymisen jälkeen. Myönnetty status on voimassa ensin 4 vuotta ja seuranta-arvioinnin jälkeen toiset 4 vuotta. 

Käytön ja ylläpidon aikainen Kuivaketju10-status voidaan myöntää sekä kohteille, joilla on jo Kuivaketju10-status rakentamisen ajalta että kohteille, joilla ei vielä ole statusta. Jos kohteelle halutaan hakea ylläpito-status, vaikka rakentamisvaiheen statusta ei ole, voidaan tässä yhteydessä tehdä ensin rakentamisvaiheen statusarvio sähköisen Kuivaketju10-järjestelmän dokumentaation perusteella, jonka jälkeen jatketaan ylläpidon aikaisella status-arvioinnilla. 

Käytön ja ylläpidon aikaisen RALA Kuivaketju10-statuksen kriteerit:

icon-building.svg

1. Hankkeen osapuolet ovat avanneet RALAlle pääsyn hankkeen dokumentaatioon ylläpidon statuksen myöntämiseksi.

2. Kuivaketju10-toimintamallin mukaiset riskit on sisällytetty kohteen huoltokirjaan ja kiinteistönpitokirjaan kohteen erityispiirteet huomioiden.

3. Kohteen kiinteistönpidosta vastaavat henkilöt ovat tietoisia siitä, miten Kuivaketju10-toimintamalli huomioidaan heidän roolissaan.

4. Kohteessa huollon ja ylläpidon dokumentaatio muodostaa ajallisesti katkeamattoman osoituksen Kuivaketju10-toimintamallin sisällyttämisestä kiinteistönpitoon.

5. Minimissään tulee olla näyttöä, että

  • kohteessa on käytössä ajantasainen ja riittävän yksityiskohtainen käyttöohjeistus, jossa on huomioitu Kuivaketju10-toimintamallista nousevien riskien käyttö- ja huolto-ohjeet.
  • kohteen käyttöikätavoitteissa, arvioiduissa kunnossapitojaksoissa ja kunnossapitotoimenpiteissä on Kuivaketju10:n huoltoa ja ylläpitoa sisältävät kohdat ja niitä pidetään ajan tasalla.
  • kiinteistön kuntoa seurataan ja vaadittavat tarkastukset ja huoltotoimenpiteet on määritelty ja toteutetaan Kuivaketju10-toimintamallin vaatimukset huomioiden.