RALA-nimikkeistö

RA­LA-pä­te­vyy­det ja RA­LA-ser­ti­fi­kaa­tit myön­ne­tään yri­tyk­sil­le toi­mia­loittain RA­LA-ni­mik­keis­tön mu­kai­ses­ti. Nimikkeistöön voit tutustua alla.

RALA-nimikkeistö uudistettiin 1.10.2022 alkaen. Uusi ni­mik­keis­tö yh­dis­tää ai­em­min eril­li­set RA­LA-pä­te­vyy­den ja RA­LA-ser­ti­fioin­nin ni­mik­keis­töt ja sel­keyt­tää näin toi­mia­la­ni­mik­kei­den ko­ko­nai­suut­ta. Ni­mik­kei­den kir­joa karsittiin, pääl­lek­käi­syyk­siä pois­tet­tiin ja ra­ken­net­ta joh­don­mu­kais­tet­tiin.

Uuteen nimikkeistöön voit tutustua kokonaisuudessaan alla. Kun klikkaat päätason auki, saat näkyviin sen alla olevat nimikkeet. Kun viet hiiren nimikkeen perässä olevan huutomerkkisymbolin päälle, saat näkyviin vaatimukset, jotka yrityksen tulee täyttää, jotta sille voidaan myöntää RALA-pätevyys kyseisellä toimialalla.

Osa nimikkeistä voidaan myöntää sekä RALA-pätevyyden että RALA-sertifikaatin toimialaksi. Yleisesti ottaen RALA-sertifioinnin toimialat ovat laajempia kokonaisuuksia ja RALA-pätevyyden toimialat tarkempia osaamisalueita. Eri palveluille myönnettävät nimikkeet löydät listattuna tämän sivun alasivuilta. 

Jo­kai­sel­le van­hal­le ni­mik­keel­le löy­tyy vas­taa­vuus uu­des­sa ni­mik­keis­tös­sä. Vas­taa­vuu­det on ku­vat­tu tau­lu­kos­sa, joka on ladattavissa Excel-tiedostona sivun lopussa. 

Symbolien merkitykset:

Lisätietoa toimialasta
Saatavilla kaikkiin sertifikaattityyppeihin
Saatavilla pätevyyteen