Rakentamisen laatuaineistoja

Keräämme yhteen ja julkaisemme tällä sivulla laadun tekemisen edellytyksiä edistäviä selvityksiä, oppaita, toimintamalleja ja muita materiaaleja vapaasti kaikkien hyödynnettäväksi.   

Opas: Millainen on hyvä toimintajärjestelmä? (+ Vinkkejä toimintajärjestelmän sertifiointiin)

Tässä oppaassa perehdytään toimintajärjestelmän tarkoituksiin, hyötyihin ja hyviin sovelluskeinoihin. Oppaasta saat yleiskuvan siitä, mistä kaikesta hyvä toimintajärjestelmä koostuu.

Opas käsittelee mm. seuraavia asioita:

 • Mikä on toimintajärjestelmä?
 • Hyvän toimintajärjestelmän piirteet
 • Mitä hyötyjä toimintajärjestelmästä on?
 • Jatkuvan parantamisen malli yrityksen toiminnan työkaluna
 • Syitä ja vinkkejä toimintajärjestelmän sertifiointiin

LATAA OPAS

Opas: Millainen on hyvä referenssin kuvaus?

Olemme julkaisseet oppaan, jonka tarkoituksena on selventää ja helpottaa referenssien kirjoittamista.

Opas sisältää esimerkkireferenssien lisäksi vastauksia seuraaviin aiheisiin:

 • Miksi hyvä referenssi on tärkeä?
 • Pätevyyshakemuksen kriteerit
 • Mitä tietoja referenssissä ilmoitetaan?
 • Millainen on hyvän referenssin sisältökuvaus
 • Miten referenssejä voi vahvistaa?

LATAA OPAS

Opas: EU-taksonomia ja sen vaikutukset

RALA on julkaissut EU-taksonomiaan perehdyttävän oppaan, jo­ka neu­voo siinä, mikä EU-taksonomia on ja miten se tulee vaikuttamaan rakennusalalla. Opas valaisee erityisesti myös sitä, kuinka vaikutukset tulevat ulottumaan pk-yritysten toimintaan. 

Opas pyr­kii vas­taa­maan seu­raa­viin ky­sy­myk­siin:
1. Mikä on EU-taksonomia?
2. Mitkä ovat EU-taksonomian mahdolliset vaikutukset rakennusalan yritysten toimintaan?

LATAA OPAS

Opas: Tilintarkastuksen perusteet ja velvollisuudet PK-yrityksille

Opinnäytetyönä Satakunnan Ammattikorkeakoulussa toteutettu opas neu­voo PK-yri­tyk­siä ti­lin­tar­kas­tuk­sen pe­rus­teis­sa ja vel­vol­li­suuk­sis­sa. Opas pyr­kii vas­taa­maan seu­raa­viin ky­sy­myk­siin:

 • Mil­loin ti­lin­pää­tös pi­tää vah­vis­taa?
 • Mil­loin yri­tyk­sen tu­lee teet­tää ti­lin­tar­kas­tus ja va­li­ta ti­lin­tar­kas­ta­ja?
 • Mi­tä tar­koit­taa mu­kau­tet­tu ti­lin­tar­kas­tus­ker­to­mus?
 • Mi­ten toi­mi­taan, kun osa­ke­pää­oma me­ne­te­tään, ja mit­kä ovat me­net­te­ly­ta­vat?

LATAA OPAS

Projektipalauteanalyysi RALA-palaute -järjestelmän aineistosta

RALA-palaute -järjestelmään kertyy jatkuvasti dataa vuosittain rakennushankkeiden aikana tehdyistä palautekyselyistä. Kattavaa aineistoa on analysoitu kahdesti, vuosina 2020 ja sekä 2014. Analyysissä on tarkasteltu rakennushankkeen eri osapuolten hankkeen aikana toisilleen antamaa palautetta.

Vuoden 2020 tarkastelussa oli mukana 1 017 vuosina 2016-2020 toteutettua rakennushanketta.

LATAA TIEDOTE
LATAA TIIVISTELMÄ
LATAA TAULUKOT

Vuoden 2014 tarkastelussa oli mukana 1578 hanketta.

LATAA ANALYYSI
LATAA LAATUTEKIJÄ-ANALYYSI

Opas: Korjauspalvelujen laadullinen hankinta taloyhtiössä

Ohje kertoo, kuinka taloyhtiö voi valita korjausurakan päätoteuttajan arviointimenettelyllä, jossa otetaan huomioon hinnan lisäksi taloyhtiön korjaukselle asettamat laadulliset tavoitteet. Menettely auttaa arvioimaan rakentamispalveluiden tarjoushinnan ja laadun suhdetta niin, että palvelun tilaaja saa maksamalleen urakkahinnalle parhaan mahdollisen vastineen.

LATAA OPAS
LATAA LASKENTATAULUKKO ARVIOINNIN TOTEUTUKSEEN

Paremman laadun puolesta -hanke (2018)

Rakennusalan liittojen yhteishanke toi esiin rakentamisen hyviä käytänteitä. Pilottikohteissa keskityttiin hankintaketjuihin laadunvarmistuksen työkaluna, kuivaketjun hallintaan sekä moitteettomaan vastaanottoketjuun. 

LATAA HANKKEEN LOPPURAPORTTI

Työmaan laatukysely (2017)

RALAn ja Rakennusliiton yhteinen laatukysely kuvasi Rakennusliiton 2600 jäsenen käytännön kokemuksia laadusta ja siihen liittyvistä kehitystarpeista työmailla. Kyselyn kehittämisessä ja tulosten analysoinnissa kumppanina olivat TkL Juha-Matti Junnonen Tampereen teknillisestä yliopistosta ja TkT Sami Kärnä Aalto-yliopistosta.

LATAA TIEDOTE
LATAA ESITYS KYSELYN TULOKSISTA