RALA-pätevyysmenettely

Tausta ja tarkoitus
Pätevyyttä hakevat yritykset
Pätevyysmenettely
Luottamuksellisuus
Henkilötiedot
Pätevyyden myöntämisen perusteet
Pätevyystietojen ylläpito
Palautteet yritysten toiminnasta
Poikkeamien käsittely
Hinnoittelu
Tietojen tallentaminen

Tausta ja tarkoitus

Rakentamisen Laatu RALA ry on itsenäinen ja riippumaton rakennus- ja kiinteistöalan toimija, jonka tehtävänä on edistää rakentamisen laadun ja terveen kilpailun edellytyksiä. Yhtenä RALAn perustehtävänä on todeta rakennusalan yritysten pätevyyksiä ja tuottaa informaatiota päteviksi hyväksytyistä yrityksistä.

RALA-pätevyys on RALAn arviointilautakunnan myöntämä pätevyys, joka perustuu yrityksen teknisen osaamisen, yhteiskunnallisten velvoitteiden hoidon ja talouden tilan arviointiin. Päteväksi todetuista yrityksistä tuotetaan tilaajien käyttöön yhdenmukaista informaatiota RALAn internetsivuille. RALA-pätevien yritysten tiedot löytyvät Yrityshaku-toiminnon avulla.

Pätevyyttä hakevat yritykset

Menettely on avoin kaikille rakennushankkeiden valmisteluun, suunnitteluun ja toteutukseen sekä ylläpitoon tai hoitoon osallistuville yrityksille. Pätevyyden saaneelta yritykseltä tai organisaatiolta peritään pätevyyden vuosimaksu vastikkeeksi hakemuksen käsittelystä, arviointilautakunnan työstä sekä oikeudesta hyödyntää yritykselle myönnettyä RALA-pätevyyttä liiketoiminnassaan.

Konserni voi hakea RALA-pätevyyttä yhtiöittäin tai tulosyksiköittäin siten, että se ilmoittaa konserniyhteydet, mutta se ei voi hakea pätevyyttä konsernina.

Julkishallinnon tulosyksiköille myöntämisperusteet ovat samat kuin yrityksillä seuraavin poikkeuksin: Organisaation talouden tilan todentamiseksi tulosyksikön tulee vähintään esittää läpinäkyvä tuloslaskelma. Mikäli tulosyksikön tasetta ei voi osoittaa tai osa teknisen osaamisen osoittavista referensseistä on kunnallisen tilaajayksikön tekemiä suoria hankintoja, nämä poikkeamat mainitaan tulosyksikön tiedoissa RALAn pätevyysrekisterissä.

Pätevyysmenettely

Pätevyyden toteamismenettelyn periaatteet vahvistaa RALAn hallitus. Pätevyydet myöntää RALAn arviointilautakunta, joka toimii markkinaosapuoliin nähden riippumattomasti. Arviointilautakunta koostuu tilaajien, toteuttajien ja riippumattomien asiantuntijoiden edustajista. Se kokoontuu säännöllisesti käsittelemään yritysten RALA-pätevyyksiä.

Pätevyyshakemuksen täyttäminen: Sähköinen pätevyyshakemus täytetään RALAn internetsivuilla. Yritys saa käyttäjätunnukset palveluun aloitettuaan hakemuksen täyttämisen. Hakemuksessa yritys ilmoittaa perustietonsa ja referenssinsä. Yritys valtuuttaa verohallinnon ja työeläkeyhtiöt luovuttamaan RALAlle ja Vastuu Group Oy:lle tiedot yhteiskunnallisten velvoitteiden hoidon jatkuvaa seurantaa varten. RALA hankkii osakeyhtiöiden tilinpäätöstiedot Asiakastiedolta, mutta kommandiittiyhtiöt ja yksityiset elinkeinoharjoittajat liittävät tilinpäätöstietonsa hakemukseen. 

Hakemuksen käsittely: Kun yritys hyväksyy RALA-pätevyyden ehdot (tämä menettelykuvaus), yrityksen ja RALAn välille syntyy sopimus. RALAn toimisto tarkistaa hakemuksen kattavuuden ja valmistelee sen arviointilautakunnalle.

Pätevyyden myöntäminen tai epääminen: RALAn arviointilautakunta käsittelee hakemuksen, ja jos se hyväksytään, RALA ilmoittaa yritykselle pätevyyden myöntämisestä ja julkaisee yritysraportin RALAn internetsivuilla. Yritys voi hyödyntää yritysraporttia ja pätevyyslogoa liiketoiminnassaan. Jos yritys on tyytymätön lautakunnan päätökseen, valitus perusteluineen on tehtävä 14 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Valitus osoitetaan RALAn hallitukselle. Hallitus käsittelee valituksen seuraavassa kokouksessaan. RALA-pätevä yritys valtuuttaa verohallinnon ja työeläkeyhtiöt luovuttamaan RALAlle tiedot yhteiskunnallisten velvoitteiden hoidon jatkuvaa seurantaa varten. RALA tarkistaa tiedot pääsääntöisesti kuukausittain.

Pätevyyden uusiminen: RALA-pätevyys uusitaan vuosittain. Uusinnat käsittelee ja pätevyyden jatkamisesta päättää RALAn arviointilautakunta.

Luottamuksellisuus

RALA käsittelee yrityksen hakemuksen ja sen tiedot luottamuksellisesti. Tietoja ei anneta sellaisenaan ulkopuolisten käyttöön muutoin kuin yrityksen suostumuksella.

Yritys vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Hakiessaan RALA-pätevyyttä yritys antaa suostumuksensa siihen, että hakemuksessa ja sen liitteenä olevia tietoja julkaistaan RALAn internetsivuilla pätevyysrekisterissä. Taloustiedoista julkaistaan vain keskeiset tunnusluvut. Yrityksen verojen ja työeläkkeiden maksamisesta julkaistaan tieto "kunnossa / tiedot tarkistettava", tieto verottajan tai työeläkeyhtiön kanssa sovitusta maksujärjestelystä sekä tieto vahvistetusta saneerausmenettelystä. Jos yrityksen tilinpäätöstiedoissa on poikkeama, esim. yksityisen yhtiön varat ovat vähentyneet tai oma pääoma on negatiivinen, julkaistaan tieto "tilinpäätöstiedoissa häiriö".

Henkilötiedot

Käyttäjän tulee antaa RALAlle tuotteen käytön edellyttämät tarpeelliset henkilö- ja muut tiedot. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan tietojen muutoksista RALAlle.

Käyttäjän tulee käsitellä palveluiden kautta saatavilla olevien henkilötietoja ja muita tietoja voimassa olevan lain ja sopimusehtojen mukaisesti tavalla, joka on yhteensopiva palveluiden rekisteri- ja tietosuojaselosteiden kanssa.

RALAlla on oikeus käsitellä ja luovuttaa käyttäjän palveluun antamia henkilötietoja ja muita tietoja voimassa olevan lain mukaisesti ja sopimusehtojen mukaisesti kunkin palvelun rekisteri- ja tietosuojaselosteessa tarkemmin kuvatuin tavoin. RALA voi kerätä palveluiden käytöstä anonymisoituja tilastotietoja ja käyttöä kuvaavia mittareita palveluiden jatkokehitystä ja ylläpitoa varten ja uusien palveluiden kehittämiseksi. Käyttäjän henkilötiedot ja käyttöä koskevat tiedot tallennetaan RALAn asiakasrekisteriin. RALA ei luovuta asiakasrekisterin tietoja kolmansille tahoille muuten kuin tuotteen käyttöehdoissa ja rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla.

Silloin kun käyttäjälle muodostuu palveluun oma henkilörekisteri, jonka rekisterinpitäjänä on käyttäjä, RALAn henkilötietojen käsittelijänä suorittamaan käsittelyyn sovelletaan RALAn Henkilötietojen käsittelyä koskevia erityisehtoja kunkin tuotteen ehtojen ohella.

Käyttäjän velvollisuutena on ylläpitää kaikki käyttäjän palveluun syöttämät tiedot ajantasaisina ja virheettöminä. Käyttäjällä on velvollisuus huolehtia oma-aloitteisesti siitä, että sen omia työntekijöitä koskeva tiedot ovat paikkansapitäviä ja että palveluun tallennetut virheelliset, puutteelliset, tarpeettomat tai vanhentuneet tiedot korjataan tai poistetaan työntekijän pyynnöstä. RALA huolehtii muiden tietojen ylläpidosta ja virheellisten tietojen korjaamisesta ja pyytää siihen apua rekisterinpitäjältä, jos se on muu taho kuin RALA.

Pätevyyden myöntämisen perusteet

1. Tekninen osaaminen ja resurssit

Teknisen pätevyyden toteaminen perustuu yrityksen osaamisen ja resurssien arviointiin. Tekninen pätevyys todetaan toimialakohtaisesti, ja sen perustana on RALAn pätevyysnimikkeistö. Nimikkeistö on saatavana RALAn internetsivuilla. Hakija esittää pätevyyden perusteeksi näytöt pätevyysnimikkeistön mukaisista referensseistä sekä näytöt resursseista.

Referenssit: Jokaisesta haetusta toimialapätevyydestä on esitettävä vähintään kolme referenssiä. Referenssit voivat olla enintään viisi vuotta vanhoja. Pääurakointia harjoittavan yrityksen kunkin referenssikohteen tulee olla urakkasummaltaan vähintään arviointilautakunnan vahvistaman urakkasumman suuruinen. Arviointilautakunta voi myöntää toimialapätevyyksiä myös vähemmin referenssein. Haettu toimialapätevyys hyväksytään, jos yrityksen antamien tietojen ja haetun pätevyyden kesken ei ole ilmeistä ristiriitaa. RALA voi myös pyytää yrityksen ilmoittamalta referenssin tilaajalta palautetietoa referenssin onnistumisesta.

Resurssit: Resursseilla tarkoitetaan henkilöresursseja sekä tarvittaessa myös kalustoresursseja, jos haettu pätevyys sitä edellyttää. Pääurakoitsijana arvioidaan yritykset, joiden urakoissa laki edellyttää vastaavan työnjohtajan nimeämistä ja pätevyyttä. Pääurakointia harjoittavan yrityksen palveluksessa tulee olla teknisesti koulutettua henkilökuntaa vähintään maankäyttö- ja rakennuslain vähimmäisvaatimusten mukaan. Työlajikohtaista pätevyyttä hakevan yrityksen henkilökunnan on täytettävä lainsäädännön erityisvaatimukset (esim. sähkö-, asbestipurku- ja räjäytystyöt). Tiedot yrityksen ulkopuolisesti todennetusta laadunhallinta-, ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmästä sekä järjestelmällisestä työturvallisuusmenettelystä perustuvat yrityksen hakemuksen yhteydessä toimittamiin näyttöihin.

2. Yhteiskunnalliset velvoitteet ja tilaajavastuulain tiedot

Hakijan tulee hoitaa lainsäädännön edellyttämät yhteiskunnalliset velvoitteensa ja täyttää tilaajavastuulain vaatimukset. Näiden velvoitteiden hoitaminen on pätevyyden saamisen ja voimassaolon ehto. Tilaajavastuulaissa edellytettyjen velvoitteiden valvonnan hoitaa RALAn osittain omistama Vastuu Group Oy.

Hakiessaan RALA-pätevyyttä yritys valtuuttaa sekä RALAn että Vastuu Groupin hakemaan valvontatiedot ja julkaisemaan ne verkkopalveluissaan. RALA-pätevyyden saadakseen yrityksen tulee olla 

 • merkitty ennakkoperintärekisteriin,
 • rekisteröity arvonlisäverotilittäjä sekä
 • kaupparekisterissä.

Yrityksen tulee olla hoitanut verovelvoitteensa sekä työntekijöidensä työeläkemaksut sekä antaa RALAlle valtuuden em. velvoitteiden hoidon jatkuvaan seurantaan. Yrityksen tulee täyttää ulkomaisen työvoiman käytöstä annetut lainsäädännön velvoitteet. Lisäksi yrityksen tulee toimittaa muut tilaajavastuulain (1233/2006) edellyttämät tiedot, kuten tiedot työnantajarekisteröitymisestä, sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista sekä tapaturmavakuutuksen ottamisesta ja työterveyshuollon järjestämisestä.

Tilaajavastuulain mukaan tilaajan ei tarvitse pyytää tilaajavastuulain edellyttämiä selvityksiä valtion liikelaitokselta tai kunnan omistamalta yksityisoikeudelliselta yhteisöltä tai yhtiöltä.

3. Talouden tila

Yrityksen talouden tilan selvittämiseksi hakijalta pääsääntöisesti edellytetään tilinpäätöstietoja kolmelta viime tilinpäätöskaudelta. Uusilla yrityksillä tulee olla vähintään yhden tilikauden vahvistettu tilinpäätös. Tilinpäätöksen lisäksi on toimitettava tilintarkastuskertomus. Tilinpäätöstietojen on täytettävä lainsäädännön vaatimukset. Tilinpäätöstiedot (ml. tilintarkastuskertomus) toimitetaan Kaupparekisteriin tai Asiakastiedolle.

Jos yrityksen oma pääoma on negatiivinen, yrityksen tulee viipymättä ryhtyä osakeyhtiölain edellyttämiin toimiin. Tarvittaessa arviointilautakunta voi pyytää henkilöyhtiöltä selvityksen, että yhtiön varallisuus suhteessa velkoihin on riittävä.

4. Vastuuvakuutus

Yrityksen tulee toimittaa todistus voimassaolevasta vastuuvakuutuksesta.

Pätevyystietojen ylläpito

Kun yritykselle on myönnetty RALA-pätevyys, sen tiedot julkaistaan RALAn internetsivujen yrityshaussa. Verohallinnon ja työeläkeyhtiöiden luovuttamien tietojen perusteella RALA ylläpitää ja julkaisee internetsivuillaan myös näiden velvoitteiden hoitoa koskevat tiedot. Jos lainsäädännön edellyttämien velvoitteiden hoidossa on häiriöitä, niistä tulee erillinen merkintä yrityksen rekisteritietoihin.

Yrityksen perustiedot päivitetään vähintään kerran vuodessa pätevyyden uusinnan yhteydessä. Osakeyhtiöiden tilinpäätöstietoja päivitetään niiden valmistumisen mukaan.

Yrityksen ensisijainen tunniste RALA-pätevyystiedoissa on Y-tunnus. Se mainitaan RALA-pätevyystodistuksessa ja pätevyysraportissa. RALA-pätevyyden siirto yrityksen uudelle Y-tunnukselle edellyttää yritykseltä selvitystä ja arviointilautakunnan käsittelyä.

Palautteet yritysten toiminnasta

RALA-palaute referenssikohteiden onnistumisesta:

RALA pyytää palautetta RALA-pätevien yritysten ilmoittamista referensseistä. Palautepyynnöt lähetetään referenssikohteiden tilaajille sähköisesti. Yritys voi myös itse pyytää palautetta referensseistään. Saaduista palautteista laaditut yhteenvedot julkaistaan internetissä RALAn yrityshakusivulla. Yritys voi halutessaan kieltää palautteen julkaisemisen.

Laatupoikkeamailmoitus yrityksen toiminnasta:

RALA ottaa vastaan ilmoituksia RALA-pätevien yritysten toiminnasta, jotka tulee antaa erillisellä lomakkeella. Ilmoitus käsitellään RALAn toimistossa ja arviointilautakunnassa, joka voi palautteen käsittelyn perusteella päättää eriasteisista toimenpiteistä. 

Poikkeamien käsittely

Tilaajavastuulain tietoja koskevien poikkeamien häiriömerkinnöistä yritykselle ilmoittaa suoraan Vastuu Group. Tällaisia poikkeamia voivat olla esimerkiksi:

 • Yritys on poistettu ennakkoperintärekisteristä tai alv-rekisteristä (ilmenee Vastuu Groupilta saatavista valvontatiedoista).
 • Yrityksellä on verovelkaa tai työeläkemaksujäämiä (ilmenee Vastuu Groupilta saatavista valvontatiedoista).
 • Yrityksen vastuuhenkilö on rekisteritietojen mukaan liiketoimintakiellossa (ilmenee Vastuu Groupilta saatavista valvontatiedoista).

Korjaavat toimenpiteet yritys voi ilmoittaa suoraan Vastuu Groupille.

Jos RALAn päteväksi toteaman yrityksen toiminnassa esiintyy muu kuin tilaajavastuulain tietoja koskeva poikkeama, RALA ottaa aluksi yhteyttä yritykseen ja selvittää yrityksen vastineen perusteella poikkeaman vakavuuden. Tällaisia poikkeamia voivat olla esimerkiksi:

 • Yrityksen asiakkailta tai viranomaiselta on saatu laatupoikkeamailmoitus yrityksen toiminnasta.
 • Yksityisen osakeyhtiön oma pääoma on negatiivinen (ilmenee tilinpäätöstiedoista).
 • Yritys ei noudata antamaansa selvitystä työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista tai ei ole täyttänyt ulkomaisen työvoiman käytöstä annettuja lainsäädännön vaatimuksia (ilmenee yleensä viranomaishavaintona).
 • On jokin muu syy epäillä yrityksen toiminnan häiriöttömyyttä ja tosiasiallisuutta. Tällaisena syynä voi olla esim. yrityksen omistajamuutos.

Jos poikkeama todetaan aiheelliseksi, yrityksen tulee tehdä kohtuullisen ajan kuluessa korjaavat toimenpiteet. Näyttönä yrityksen on esitettävä RALAlle hyväksyttävä korjaava toimenpide tai luotettava ja hyväksyttävä selvitys, kuten välitilinpäätös tai tilintarkastajan allekirjoittama lausunto. Mikäli yritys ei esitä hyväksyttävää selvitystä, yrityksen pätevyystietoihin lisätään häiriömerkintä. Mahdollisesta merkinnästä ilmoitetaan aina ko. yritykselle. Poikkeamien tai häiriöiden yksityiskohtia ei julkaista, vaan tarkemmasta tiedottamisesta ja tilanteen normalisoimisesta vastaa yritys itse.

Yritys voidaan poistaa RALAn pätevyysrekisteristä arviointilautakunnan päätöksellä esimerkiksi seuraavista syistä:

 • jos häiriömerkintä on yli 3 kk:n ajan eikä tilanne ole korjaantunut
 • jos yrityksen asiakkailta tai viranomaisilta saadaan toistuvasti aiheelliseksi todettuja laatupoikkeamailmoituksia, eikä yritys anna asiasta hyväksyttävää selvitystä.
 • jos laatupoikkeamailmoitus koskee vakavaa laiminlyöntiä, eikä yritys anna asiasta hyväksyttävää selvitystä.
 • jos yritys on antanut RALAlle vääriä tietoja tai pyydetyt selvitykset ovat puutteellisia
 • jos yritys on laiminlyönyt muut RALA-pätevyyden voimassaolon ehdot (esim. vuosimaksun maksamisen)
 • yrityksen omasta ilmoituksesta
 • jos yritys menee konkurssiin.

Hinnoittelu

Pätevyys on pääsääntöisesti voimassa vuoden kerrallaan arviointilautakunnan päätöksestä lukien. Pätevyyden vuosimaksuista päättää vuosittain RALAn vuosikokous. Hinnasto on nähtävillä RALAn internetsivuilla.

Tietojen tallentaminen

Tallennamme yrityksestä vain pätevyyden myöntämisen kannalta olennaiset tiedot. Tarkempi kuvaus löytyy rekisteriselosteesta.