8.5.2024 – Uutiset

RALA Kuivaketju10-status nyt myös käytön ja ylläpidon ajalle

RALA Kuivaketju10-status on puolueeton osoitus siitä, että kohteessa on noudatettu Kuivaketju10-toimintamallia systemaattisesti koko hankkeen ajan. Aiemmin status on myönnetty kohteen suunnittelun ja rakentamisen ajalta sen valmistuessa. Nyt menettely laajenee niin, että Kuivaketju10-status voidaan myöntää myös käytön ja ylläpidon ajalle, kun kohteessa kiinnitetään asianmukaisesti huomiota kosteudenhallintaan myös sen käyttöönoton jälkeen.

Suunnittelun ja rakentamisen aikainen Kuivaketju10-status on voimassa takuuajan eli 2 vuotta kohteen valmistumisesta. Käytön ja ylläpidon aikainen status myönnetään takuuajan päättymisen jälkeen. Myönnetty status on voimassa ensin 4 vuotta ja seuranta-arvioinnin jälkeen toiset 4 vuotta.

”Noudattamalla Kuivaketju10-toimintamallia systemaattisesti koko hankkeen ajan, tilaamisesta käyttöönottoon, rakentamisen aikaisen kosteusvaurion riski pienenee merkittävästi. Tällä on positiivinen vaikutus niin takuukorjausten määrään ja kohteen elinkaarikustannuksiin kuin valmiin kohteen terveellisyyteenkin. Tarve kosteudenhallinnalle ei kuitenkaan poistu käyttöönoton yhteydessä vaan monia ongelmia voidaan ehkäistä asianmukaisilla huolto- ja ylläpitotoimenpiteillä”, RALAn kosteudenhallinnan asiantuntija Marja Laitinen kertoo.

” Kuivaketju10-toimintamalli sisältää keskeisimmät rakennuksen ylläpitovaiheen kosteusriskit ja niiden hallitsemiseksi määritetyt hoito- ja ylläpitotehtävät. Toimintamallissa ylläpitovaiheen tehtäviä ovat esimerkiksi yläpohjan ja vesikaton säännöllinen tarkistaminen mahdollisten vesivuotojen varalta, kattokaivojen säännöllinen puhdistaminen ja lämmönjakoverkon paineen tarkistus mahdollisten vesivuotojen varalta. Oleellista on tunnistaa kunkin kohteen erityispiirteet, määrittää kohdekohtaiset hoito- ja ylläpitotehtävät ja toteuttaa ne myös käytännössä.”

Statuksen myöntäminen edellyttää, että Kuivaketju10-toimintamalli toteutuu myös käytön ja ylläpidon aikana

Käytön ja ylläpidon aikaisen Kuivaketju10-statuksen myöntämiseksi kohteessa tehdään arviointi, jossa selvitetään, huomioidaanko Kuivaketju10-toimintamalli käytön ja ylläpidon aikana sekä esitetään kehitysehdotuksia kosteudenhallinnan paremmasta huomioimisesta kiinteistönpidossa. Jotta status pysyy voimassa, kohteessa tehdään vastaava seuranta-arviointi neljän vuoden kuluttua statuksen myöntämisestä. 

”Käytön ja ylläpidon aikaisen Kuivaketju10-statuksen myöntämisen edellytysten täyttyminen arvioidaan RALAn määrittelemiä arviointikriteerejä vasten. Status voidaan myöntää, kun kriteeristössä edellytetyt asiat toteutuvat kohteessa ja esitetty dokumentaatio on riittävän kattavaa”, Marja Laitinen kertoo.

”Status voidaan myöntää, kun Kuivaketju10-toimintamallin mukaiset riskit on sisällytetty huoltokirjaan ja kiinteistönpitokirjaan kohteen erityispiirteet huomioiden ja kiinteistönpidosta vastaavat henkilöt ovat tietoisia siitä, miten Kuivaketju10-toimintamalli tulee huomioida heidän roolissaan. Huollon ja ylläpidon dokumentaation tulee muodostaa ajallisesti katkeamattoman osoitus Kuivaketju10-toimintamallin sisällyttämisestä kiinteistönpitoon.”

Kohteessa tulee olla käytössä ajantasainen ja riittävän yksityiskohtainen käyttöohjeistus, jossa on huomioitu Kuivaketju10-toimintamallista nousevien riskien käyttö- ja huolto-ohjeet. Kohteen käyttöikätavoitteissa, arvioiduissa kunnossapitojaksoissa ja kunnossapitotoimenpiteissä pitää olla Kuivaketju10:n huoltoa ja ylläpitoa sisältävät kohdat ja niitä tulee pitää ajan tasalla. Kiinteistön kuntoa pitää myös seurata määrittämällä ja toteuttamalla vaadittavat tarkastukset ja huoltotoimenpiteet Kuivaketju10-toimintamallin vaatimukset huomioiden.

Statuksen myöntää RALAn arviointilautakunta ja statuksen saaneet kohteet julkaistaan RALAn verkkosivuilla. Käytön ja ylläpidon aikainen status voidaan myöntää myös kohteelle, jolla ei ole suunnittelun ja rakentamisen aikaista statusta. Tällaisessa tapauksessa tehdään ensin rakentamisvaiheen statusarvio sähköisen Kuivaketju10-järjestelmän dokumentaation perusteella, jonka jälkeen jatketaan ylläpidon aikaisella status-arvioinnilla. 

Marja Laitinen

Marja Laitinen

Kosteudenhallinta

Kuivaketju10, Lead Auditor

puh. 050 310 1177