3.10.2023 – Uutiset

Rakennushankkeen arvon tuotto vaatii johtamista

Lean-rakentamisen nousun myötä rakennusalalla puhutaan paljon arvon luonnista. Konkreettisia arvon tuottoon keskittyviä toimintamalleja on kuitenkin vähän tarjolla, ja etupäässä niitä sovelletaan suurissa allianssihankkeissa.

”Rakentamisessa arvon luonti käsitetään suppeasti. Hanke on monen mielestä onnistunut, jos se luovutetaan aikataulussa ja asetettu kustannusraami pysyy. Silti hanke voi olla käyttäjien mielestä täysin epäonnistunut”, Juha Salminen Salmicon Oy:stä sanoo.

Myös omistajan strategiset päämäärät voivat unohtua hankkeen läpiviennissä. Esimerkiksi vastuullisuus- ja ekologisuusasiat ovat useimpien tilaajien strategioissa, mutta kun hanketta käynnistetään, tavoitteita ei usein konkretisoida eikä johdeta käytäntöön.

Näistä lähtökohdista Rakentamisen Laatu RALA ry yhdessä Salmicon Oy:n ja Mittaviiva Oy:n kanssa käynnisti kehitysprojektin siitä, miten arvon luontia ja hiilineutraaliutta johdetaan. Hanke saa rahoitusta ympäristöministeriön Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta, jonka rahoitus tulee EU:n elpymisvälineestä (RRF).

”RALA on alan kehittäjä ja erilaisten ohjeiden sekä hyvien toimintatapojen levittäjä. Tämä sopii hyvin neutraalin ja voittoa tavoittelemattoman yhteisön rooliin. Arvon tuotto voidaan nähdä osana rakentamisen laatua – aivan kuten RALAn palvelut ja muut kehityshankkeet”, RALAn toimitusjohtajana toimiessaan hankkeen käynnistänyt (*) Kirsi Hautala toteaa.

Yhteiset tavoitteet ohjaavat

Kehitysprojektissa on kaksi keskeistä tavoitetta. Ensinnäkin rakennushankkeessa pitää tunnistaa sen onnistumisen kannalta tärkeät tekijät ja arviointikriteerit. Niiden on oltava myös selkeitä, kiteytettyjä ja kaikkien ymmärtämiä, jotta ne ohjaavat toimintaa.

Toiseksi hanketta on johdettava näiden arvoa tuottavien tekijöiden pohjalta siten, että kaikki valinnat, päätökset ja käytettävät menetelmät tukevat niiden toteutumista.

Arvon tuotosta, yhteistoiminnallisista hankkeista ja lean-taustaisista menetelmistä ei ole Kirsi Hautalan mukaan kuitenkaan saatavilla riittävästi tietoa, tai ne ovat yksittäisten konsulttien konsepteja. Myöskään ekologisuuteen liittyvistä tavoitteista, menetelmistä ja mittareista ei ole alalla vakiintuneita käytäntöjä.

Jotta hyvät käytännöt alalla leviävät, niiden pitää skaalautua myös pienempiin ja normaalikokoisiin hankkeisiin, olla vakioituja ja monistettavia.

”Mittaviiva on tuottanut paljon ohjeita ja koulutusta alan tarpeisiin, mutta uusissa alalle tulleissa menetelmissä on valtavasti kysyntää. Sitä aukkoa on tarkoitus paikata”, Tarja Mäki Mittaviivasta täydentää.

Käytännöllistä kehittämistä

Arvon luonti on otettu RALAn laajemmaksi ja jatkuvaksi kehitysteemaksi, ja nyt käynnistynyt kehitysprojekti on ensimmäinen näistä teemoista. Osallistujiksi haetaan tilaajia, jotka haluavat kehittää arvon luonnin toimintojaan sekä omissa hankkeissaan että koko alalla.

Kehitysprojektiin haetaan mukaan nimenomaan tilaajia, koska tilaajat asettavat edellytykset arvon luonnille. Heillä on myös suurin intressi edistää koko hankkeen arvon luontia. Mukana ovat toistaiseksi Kuopion kaupunki, Helsingin yliopisto ja HOAS.

Kehitystyö on aloitettu analysoimalla jo toteutettujen projektien arvon luonnin käytäntöjä. Tulosten perusteella määritetään kehityskohteita, joita viedään eteenpäin alkavissa tai käynnissä olevissa hankkeissa. Analyysivaiheen löydöksistä on tarkoitus julkaista väliraportti vuoden vaihteessa.

Lisätietoja: 
Juha Salminen, Salmicon Oy, p. 050 512 4463, juha.salminen@salmicon.fi
Tarja Mäki, Mittaviiva Oy, p. 040 755 2319, tarja.maki@mittaviiva.fi
Kirsi Hautala, Kirsi Hautala Consulting, p. 040 84 55 481
Sanna Nyström, Rakentamisen Laatu RALA ry, p. 040 584 1126, sanna.nystrom@rala.fi

www.arvontuotto.fi

*) Kirsi Hautala toimi RALAn toimitusjohtajana 30.9.2023 asti. Hän jatkaa kehitysprojektissa konsultin roolissa. 

EU_disclaimer_kestavakasvu_FI black.png