20.6.2022 – Laadukkaasti laadusta -blogi

Uudistuva RALA 2025 – laatu on vastuullisuutta

Aloi­tin RA­LAs­sa huh­ti­kuun alus­sa, eli olen nyt eh­ti­nyt tu­tus­tua RA­LAan, ra­la­lai­siin ja laa­jaan yh­teis­työ­ver­kos­toom­me pian kol­men kuu­kau­den ajan. Al­ku­mat­ka on ol­lut to­del­la mie­len­kiin­toi­nen ja in­nos­ta­va.

Kiin­nos­tuk­se­ni RA­LAan he­rät­ti vah­va ha­lu yh­teis­kun­nal­li­seen vai­kut­ta­mi­seen ra­ken­ne­tun ym­pä­ris­tön laa­dun ja vas­tuul­li­suu­den kaut­ta. RA­LA on ar­vos­tet­tu, riip­pu­ma­ton ja luo­tet­ta­va toi­mi­ja, jo­ka toi­mii ai­van kiin­teis­tö- ja ra­ken­nusa­lan kes­kiös­sä jä­sen­jär­jes­tö­jen, asiak­kai­den ja kump­pa­nei­den kans­sa. RA­LAn kaut­ta pää­sen tuo­maan osaa­mi­se­ni ja ko­ke­muk­se­ni ko­ko alan käyt­töön. Sa­mal­la pää­sen op­pi­maan val­ta­vas­ti uut­ta!

RA­LAn toi­min­nan yti­mes­sä on jat­kos­sa­kin ol­la laa­tu­tie­don ja­los­ta­ja ja tul­kit­si­ja se­kä asia­kas­yri­tys­ten kil­pai­lu­ky­vyn ja alan tuot­ta­vuu­den pa­ran­ta­ja. Vah­vis­tam­me en­ti­ses­tään pal­ve­lu­port­fo­lio­tam­me, jon­ka vah­van run­gon muo­dos­ta­vat RA­LA-pä­te­vyys, RA­LA-ser­ti­fioin­ti laa­dun­hal­lin­ta-, ym­pä­ris­tö- ja/tai tur­val­li­suus­jär­jes­tel­mäl­le, RA­LA-pa­lau­te se­kä RA­LA Kui­va­ket­ju10. Ole­mas­sa ole­vien pal­ve­lu­jen ke­hi­tyk­ses­tä ja uusis­ta avauk­sis­ta kuu­let­te li­sää pian, en­sim­mäis­ten osal­ta jo al­kusyk­sys­tä!

Olen mo­nis­sa kes­kus­te­luis­sa nos­ta­nut esiin uu­den aja­tuk­sen RA­LAn roo­lis­ta tie­to­ta­lo­na ja ko­ko­nais­val­tai­se­na vai­kut­ta­ja­na alan ke­hit­tä­mi­ses­sä. Ha­luan ot­taa ny­kyis­tä sel­keäm­män roo­lin roh­kea­na jul­ki­se­na kes­kus­te­li­ja­na ja ää­ni­tor­ve­na ra­ken­ne­tun ym­pä­ris­tön vas­tuul­li­suu­den, kes­tä­vyy­den, laa­dun ja myös in­no­vaa­tioi­den edis­tä­mi­ses­sä. Ha­luam­me tuo­da kuu­lu­viin yh­tä lail­la pien­ten kuin suur­ten­kin toi­mi­joi­den ää­nen.

Läh­tö­koh­ta­na ajat­te­lus­sa­ni on, et­tä RA­LA on ar­vos­tet­tu asian­tun­ti­ja ja kyt­kee toi­siin­sa jo nyt hy­vin laa­jas­ti alan toi­mi­joi­ta ja myös alan ul­ko­puo­li­sia si­dos­ryh­miä. Ki­Ra-alan yh­tei­nen tu­le­vai­suu­den lu­paus on toi­mi­va, tur­val­li­nen ja kes­tä­vä ra­ken­net­tu ym­pä­ris­tö vuon­na 2030. Esi­mer­kik­si täs­sä ver­kos­tos­sa RA­LA on kes­kei­nen toi­mi­ja, jo­ka pyr­kii luo­maan kil­pai­lu­ky­kyi­siä rat­kai­su­ja ja hy­vin­voin­tia niin lop­pu­käyt­tä­jil­le – asuk­kail­le, yri­tyk­sil­le ja jul­ki­sil­le toi­mi­joil­le – kuin yh­teis­kun­nal­le laa­jem­min­kin.

Toi­sek­si RA­LA on puo­lu­ee­ton toi­mi­ja, jol­la ei ole vi­ran­omais- tai edun­val­von­ta­roo­lia, ei­kä RA­LA ole työ­mark­ki­naos­a­puo­li. Yh­tä lail­la RA­LAl­la ei yh­dis­tyk­se­nä ole ta­lou­del­li­sen int­res­sin ta­voit­te­lua. Tä­mä kaik­ki te­kee RA­LAn ase­mas­ta var­sin ai­nut­laa­tui­sen.

RA­LAl­la on erin­omai­set läh­tö­koh­dat ol­la vah­va muu­tok­sen aju­ri ja jul­ki­nen kes­kus­te­li­ja. En­nen kaik­kea edis­täm­me yh­teis­työ­tä ja yh­des­sä op­pi­mis­ta laa­ja-alai­ses­ti. Ha­luam­me ma­dal­taa alan toi­mi­joi­den kyn­nys­tä tuot­taa it­sel­leen ja toi­mia­lal­le hyö­dyn­net­tä­vää tie­toa ra­ken­ta­mi­sen laa­dus­ta ja vas­tuul­li­suu­des­ta se­kä par­hais­ta käy­tän­nöis­tä. Näin osaa­mi­sem­me ke­hit­tyy yh­des­sä.

Toi­vo­tan hy­vää ke­sää kai­kil­le si­dos­ryh­mil­lem­me! Syk­sy on in­nos­ta­via uu­dis­tuk­sia täyn­nä!

Ps. Kurkkaa myös esittelyartikkeli: "RALA sai johtoonsa kokeneen joukkuepelaajan"

Kirsi Hautala

Kirsi Hautala

Toimitusjohtaja

040 845 5481