14.12.2022 – Laadukkaasti laadusta -blogi

25 vuotta laatua

Rakennusalan yritysten pätevyysluokituksista alettiin puhua Suomessa jo 1960-luvulla. Ajatus nytkähti vauhdilla eteenpäin 1990-luvulla, kun rakentamisen laatuongelmat ja harmaan talouden torjunnan tarve saivat koko rakennusalan puhaltamaan yhteen hiileen tilanteen parantamiseksi. Haasteita ratkaisemaan perustettiin yhdistys nimeltä Rakentamisen Laatu RALA ry loppuvuodesta 1997.

RALAn perustamiselle antoi alkusykäyksiä myös Suomen valtiovalta. Esimeriksi vuoden 1993 Rakennusalan kansallisen strategian työryhmä linjasi, että suomalaisen rakentamisen on kehitettävä laatua ja tehokkuutta tukevia prosesseja, kuten yritysten laatujärjestelmiä sekä urakoitsijoiden esivalinta- ja luokitusjärjestelmä. Myös vuonna 1994 asetettu harmaan talouden työryhmä linjasi yritysten pätevyysluokitusjärjestelmän luomisesta.

Vuoden 1997 Kauppa- ja teollisuusministeriön elinkeinopoliittisessa ohjelmassa Laatu rakentamisen menestystekijäksi rakennusliikkeiden pätevyysluokituksen kehittämistä jo edellytettiin. Ohjelmassa linjattiin myös, että julkinen rakentaminen toimii asiassa päänavaajana. 

Puolitoista vuotta kestäneiden, intensiivisten neuvottelujen jälkeen Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, Asuntokiinteistö- ja rakennuttajaliitto ASRA ry, Rakennusteollisuuden Keskusliitto, Suomen Maarakentajien Keskusliitto, Suomen Maalarimestariliitto, Asfalttiliitto, Kattoliitto ja Lattiapäällysteyhdistys kokoontuivat torstaina 23.10.1997 klo 9:00 Rakennusteollisuuden Keskusliiton 7. kerroksen neuvottelutiloihin Helsingin Unioninkadulla ja päättivät virallisesti RALAn perustamisesta.

Rakentamisen Laatu RALA ry merkittiin yhdistysrekisteriin 12.12.1997. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ja Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL liittyivät RALAn jäseniksi heti seuraavana kesänä. 

Pätevyystodistus_vanha.jpgEnsimmäiset RALA-pätevyydet myönnettiin keväällä 1998 

Perustamiskokous nimesi RALAlle ensimmäisen hallituksen ja sen puheenjohtajaksi virastopäällikkö Olavi Loukon. Ensimmäiseksi toiminnanjohtajaksi kutsuttiin DI Heikki Ojanperä. 

Varsinainen toiminta käynnistyi vuoden 1998 alussa. Ensimmäinen toimisto perustettiin tammikuussa Helsinkiin osoitteeseen Lastenkodinkuja 1. Talven ja kevään aikana suunniteltiin pätevyystodistus, sen käyttöohjeet ja pätevyysrekisterin tietotekninen toteutus. Viranomaisneuvotteluja käytiin verohallituksen ja LEL-työeläkekassan kanssa, tavoitteena sopimukset rakennusalan harmaan talouden valvontasopimuksen soveltamisesta osana RALAn pätevyysluokitusjärjestelmää. 

Myös ensimmäinen RALA-arviointilautakunta nimitettiin keväällä. Puheenjohtajaksi tuli tilaajia edustanut yli-insinööri Mauri Tuomioja.

Ensimmäinen arviointilautakunnan kokous pidettiin 11.5.1998 ja se myönsi pätevyyksiä viidelle eri yritykselle. Historian ensimmäisen RALA-pätevyyden sai Insinööritoimisto V. Matti Suomalainen Oy, jonka nykymuoto VM Suomalainen Oy on RALA-pätevä yritys tänäkin päivänä.

Ensimmäisen toimintavuotensa 1998 aikana RALA pätevöi lopulta 120 yritystä.

Rakentamisen Laatu RALA ry on rakentamisen keskeisten markkinaosapuolten yhdessä perustama yleishyödyllinen yhdistys, joka toteaa ja rekisteröi puolueettomasti rakennusalan yritysten pätevyyksiä. RALA ry kehittää rakentamisen laatua muillakin tavoin, mutta ennen muuta se tuottaa tilaajien käyttöön tietoa pätevistä yrityksistä tarkoituksenaan parantaa rakentamisen laadun edellytyksiä ja rajoittaa harmaata taloutta. 

RALA ry on samalla rakennusalan yhteistoimintaelin, joka ensimmäisen kerran kokoaa elinkeinon toimijatahot saman pöydän ääreen kehittämään alan laatukilpailukykyä ja välillisesti varmistamaan alan osuutta yhteiskunnan resursseista kuten pätevästä työvoimasta.

– RALAn ensimmäinen toimintakertomus vuonna 1998

Pikakelataan 25 vuotta eteenpäin...

RALAn ensimmäinen perustehtävä, pätevyyksien toteaminen ja harmaan talouden torjuminen, on kuluneiden 25 vuoden aikana saanut rinnalleen uusia tapoja parantaa alan yritysten prosessien laatua. RALAn palvelupalettiin on tuotu pätevyyksien toteamisen rinnalle yritysten laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien arviointi ja RALA-sertifiointi. Kuivaketju10 eli kosteudenhallinnan toimintamalli ja sen hyödyntämiseksi kehitetty sähköinen järjestelmä vähentää rakentamisen aikaisten kosteusvaurioiden riskiä merkittävästi. RALA-palaute tarjoaa alan yrityksille helpon työkalun kerätä palautetta omasta projektitoiminnastaan. 

Viimeisimpinä uudistuksina RALAssa on viety maaliin yhdistyksen historian suurin kehitysprojekti, jonka ansiosta RALAn asiakkailla, arviointilautakunnan jäsenillä ja RALAlaisilla itsellään on nyt käytössä uudet työkalut, jotka tukevat asiakkaitamme heidän tavoitellessaan yhä parempaa rakentamisen laatua.

Syksyllä uusimme myös RALAn verkkosivut. Uusi, moderni ja houkutteleva verkkopalvelu tarjoaa RALAn asiakkaille ja muille sidosryhmille käyttäjäystävällisen polun näiden tarvitseman tiedon ja palvelujen pariin. Meille RALAssa taas se tarjoaa mahdollisuuden viestiä uudella ja vaikuttavammalla tavalla ja tukee näin RALAn perustehtävää suomalaisen rakennusalan asiantuntijana sekä puolueettomana tietolähteenä ja tiedon jalostajana.

Myös RALAn ylivoimaisesti käytetyin verkkopalvelu eli RALA-pätevien ja -sertifioitujen yritysten haku uudistui ja kehittyy ajan myötä vielä monipuolisemmaksi. Rinnalleen se sai uuden referenssihaun, jonka avulla kuka vain voi hakea ja tarkastella palveluun syötettyjä referenssejä. 

Koko toimintaympäristön merkittävin muutos on tapahtunut harmaan talouden torjunnassa. Tiiviin yhteistyön ansiosta alalle on saatu useita vaikuttavia harmaan talouden torjuntakeinoja, esimerkiksi tilaajavastuulaki sekä RALAn osittain omistaman Vastuu Groupin Luotettava Kumppani -ohjelma. Alan järjestökentässäkin on tapahtunut muutoksia ja RALAn jäsenten joukko on matkan varrella kasvanut, mutta tänäkin päivänä RALAn jäsenyhdistykset edustavat laajasti koko rakentamisalaa. 

Kaikista kehitysaskelista huolimatta yksi asia on ja pysyy: RALA jatkaa toimintaansa suomalaisen rakentamisen laadun, vastuullisuuden, yhteistyön ja terveen kilpailun edellytyksien parantamiseksi. Yllä näkyvä lainaus RALAn ensimmäisen vuoden toimintakertomuksesta ei ydinviestiltään ole vanhentunut lainkaan. 

Tervetuloa mukaan matkalle seuraavien 25 vuoden ajalle!

RA­LAl­la on erin­omai­set läh­tö­koh­dat ol­la vah­va muu­tok­sen aju­ri ja jul­ki­nen kes­kus­te­li­ja. En­nen kaik­kea edis­täm­me yh­teis­työ­tä ja yh­des­sä op­pi­mis­ta laa­ja-alai­ses­ti. Ha­luam­me ma­dal­taa alan toi­mi­joi­den kyn­nys­tä tuot­taa it­sel­leen ja toi­mia­lal­le hyö­dyn­net­tä­vää tie­toa ra­ken­ta­mi­sen laa­dus­ta ja vas­tuul­li­suu­des­ta se­kä par­hais­ta käy­tän­nöis­tä. Näin osaa­mi­sem­me ke­hit­tyy yh­des­sä.

– RALAn toimitusjohtaja Kirsi Hautala kesällä 2022

Sanna Nyström

Sanna Nyström

Viestintä ja markkinointi

puh. 040 584 1126