16.6.2023 – Laadukkaasti laadusta -blogi

RALA-sertifiointiarviointi: käytännönläheistä hyvien toimintatapojen vahvistamista

Arviointityötä tehdessä tulee asiakasyrityksissämme aika ajoin vastaan kysymys, miten RALAn sertifikaatit eroavat ISO-järjestelmän vastaavista. Helppo vastaus on, että RALA-sertifioinnin vaatimukset vastaavat sisällöltään ISO-järjestelmän vaatimuksia, mutta niitä on kehitetty eteenpäin niin, että ne peilaavat yleisten ISO-vaatimusten sijaan paremmin yritysten kyvykkyyttä toimia nimenomaan kiinteistö- ja rakentamisalalla. Sertifioinnin myöntämisen prosessi on molempien sertifikaattityyppien kohdalla täysin sama: arviointikäynnillä varmennetaan, että yrityksen toimintatavat vastaavat sertifioinnin vaatimuksiin.  

Kysymys sertifikaattien eroista on kuitenkin laajempi kuin pelkkä kriteerien tai prosessin vastaavuus. Listasin muutamia näkökulmia, alkaen laadun johtamisjärjestelmästä. 

Laatujärjestelmä tulee eläväksi johtamisessa 

Erityisesti isommissa yrityksissä on vaarana, että laatujärjestelmä jää yksin liiketoiminnan johtamisesta sivussa olevan laatupäällikön vastuulle. RALAn arviointi lähtee aina yrityksen strategiasta, josta haetaan ylimmän johdon sitoutuminen laadukkaaseen, asiakkaan parhaaksi toimimiseen sekä jatkuvaan kehittymiseen.  

Erillinen ISO-standardin edellyttämä laatupolitiikka nettisivuilla tai intrassa ei yksin tätä takaa, vaan sen sisällön täytyy elää yrityksen toiminnassa ja jokaisen lähiesihenkilön puheissa. RALAn arvioinnilla voidaan tämän todentamiseksi käydä läpi esimerkiksi palavereiden asialistoja ja viestintää yrityksen eri tasoilla; sallitut tyylilajit vaihtelevat, koska tärkeintä on vaikuttavuus tekemiseen. 

Kiinteistö- ja rakentamisalan käytännöt RALAn arvioinnin lähtökohtana 

ISO 9001 -standardi on yrityksen toimialasta riippumaton ja siten sovellettavissa niin ohjelmistokehitykseen, meijeriin kuin vähittäiskauppaankin. Niinpä sen kriteerit jäävät väkisin yleisemmiksi ja käytännön tekijöille ”teoreettisemmiksi” kuin kiinteistö- ja rakentamisalan vakiintuneet käytännöt lähtökohdaksi ottanut RALAn kriteeristö. Osaavalle toimijalle molempien hyödyntäminen tuo toki uusia ajatuksia kehittämiseen ja johtamiseen. 

Kaiken kaikkiaan jokainen yritys pystyy laatujärjestelmän avulla suunnittelemaan ja seuraamaan omaa toimintaansa suhteessa asettamiinsa tavoitteisiin ja asiakkaidensa tarpeisiin. Järjestelmän sertifiointi ja ulkopuolinen arviointi antavat yritykselle kolmannen osapuolen varmennuksen lisäksi tietoa alalla tapahtuvasta kehityksestä sekä uusista riskeistä ja mahdollisuuksista.  

RALAn arvioijilla mahdollisuus jalostaa alan parhaita käytäntöjä 

RALAn sertifiointiarvioijat tekevät vuosittain kymmeniä arviointeja kaiken kokoisissa yrityksissä, pörssiyrityksistä muutaman hengen urakoitsijoihin. Asiakkaidemme tekeminen kattaa niin rakennuttamiskonsultoinnin ja suunnittelun arkkitehtuurista sähkösuunnitteluun kuin urakoinnin siltatyömaista kauppakeskuksiin ja kaukolämpötöihin.  

Näemme yrityksissä, että jokainen osaa yksilötasolla oman työnsä. Usein tuloksia kuitenkin kadotetaan, kun siirrytään tekemisen lajista toiseen: huomaako ja ymmärtääkö tarjouslaskija uuden materiaalin tai rakenneratkaisun edellyttämän detaljin, jonka suunnittelija piirsi? Ymmärtääkö pääurakoitsijan vasta valmistunut työnjohtaja, mikä putkiurakoitsijan onnistumista parhaiten edistää? Miten digitalisaatio käytännössä tehostaa laadunvarmistuksen toteutusta?  Onko asentajalla käytännössä mahdollisuudet onnistua työssään, annetuilla työvälineillä? Esimerkiksi tällaisiin kysymyksiin RALAn arvioijat osaavat kiinnittää huomiota.     

Ympäristöjärjestelmä on erityisen tärkeää liittää liiketoiminnan johtamiseen 

Kaikki edellä kirjattu pätee erityisen hyvin ympäristöjohtamiseen. Ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillitseminen ovat sellaisia haasteita kiinteistö- ja rakentamisalalle, ettei niitä ratkaista liiketoiminnan johtamisesta irrallisella ympäristöjärjestelmällä.  

Vihreä siirtymä on otettava huomioon mm. kaavoituksessa, suunnittelun johtamisessa, rakenneratkaisuissa, materiaalivalinnoissa ja maarakennuksen työtavoissa. Myös työmaiden energian käyttö ja jätehuoltojärjestelyt ovat oleellisia, samoin huoltofirmoille annettavat käytön opastukset. Näitä kaikkia täytyy ennakkoon suunnitella, toimeenpanna ja johtaa – ympäristönäkökohdat jatkuvasti mielessä. Lisäksi pitää hankkia asiaan riittävä osaaminen, joko omaksi tai ostettuna.  

Myös ympäristöjohtamiseen voi hakea sertifiointia RALAlta ja saada edellä mainittuihin aiheisiin paitsi varmistuksen omaan tekemiseen, myös hyödyllisiä käytännön vinkkejä. Koska RALA-sertifiointi peilaa yritysten kyvykkyyttä toimia nimenomaan kiinteistö- ja rakentamisalalla, kokeneiden arvioijiemme on mahdollista jalostaa alan eri yrityksissä hyväksi havaituista toimintatavoista yleisiä toimivia käytäntöjä. Näin kumuloitunutta osaamistaan he antavat mielellään takaisin alan yritysten käyttöön – kaikkien yhteiseksi hyödyksi.

Harri Ajomaa

Harri Ajomaa

Asiantuntija

Lead Auditor

0400 676 626