15.9.2022 – Laadukkaasti laadusta -blogi

RALA-pätevyys kertoo vastuullisesta yrityksestä – jo 25 vuoden ajan

Viime vuosituhannen päätteeksi suomalaiset rakennusalan osapuolet perustivat menettelyn, jonka avulla tilaajat voivat valita rakennusalan projektiensa toteuttajiksi tiettyjä yhteiskuntavastuun määritelmiä täyttäviä toimijoita. Rakennusalalla oli, ja on edelleen, vahva pyrkimys terveen kilpailun edistämiseen. Näiden alan yhteisten ponnistelujen tuloksena syntyi RALA-pätevyys, joka tänään on siis noin neljännesvuosisadan ikäinen.

RALA-pätevä yritys on vastuullinen toimija rakentamisen toimialalla. Keskeistä on toiminnan läpinäkyvyys. Hakiessaan RALA-pätevyyttä yritys antaa suostumuksensa siihen, että hakemuksessa ja sen liitteenä olevat tiedot ovat julkisia ja kuka vain voi tutustua niihin RALAn internetsivuilla.

Yritys vastaa määrämuotoisina antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja RALA käsittelee niitä tasapuolisesti. 

Taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun elementtejä?

RALA-pätevyyden ytimessä on tilaajavastuulain velvoitteiden täyttyminen. Tätä valvoo Vastuu Group ja vaatimustenmukaisuus näkyy RALA-pätevyysraportilla yrityksen Luotettava Kumppani -statuksena.

RALA-pätevän yrityksen tilinpäätöstiedot täyttävät lainsäädännön vaatimukset. Yrityksen oman pääoman tilan tarkastelu liittyy pätevyyden uusintaan. Taloudellisen onnistumisen ja kannattavuuden myötä yrityksellä on hyvät valmiudet jatkaa vastuullisena toimijana. 

RALA-pätevyys edellyttää yritykseltä myös soveltuvan toiminnan vastuuvakuutuksen, jonka yritys osoittaa voimassa olevalla vakuutustodistuksella. 

Sosiaalisen vastuun elementtejä ovat mm. yrityksen rekisteröinti, yrityskohtaisten verovelvoitteiden suorittaminen verohallinnon ja työeläkeyhtiöiden luovuttamien tietojen perusteella sekä työehtosopimukset. Lisäksi yrityksen tulee järjestää työntekijöilleen työterveyshuolto.

Sosiaalista vastuuta todentavat myös mm. henkilöstön osaamista osoittavat tiedot sekä henkilöstölle maksetut palkat ja palkkiot. Lisäksi yrityksellä on mahdollisuus ilmoittaa vuoden aikana sattuneiden työtapaturmien määrä.

RALA-pätevän yrityksen tekninen osaaminen ja toiminnan resurssit on todennettu referenssikohteiden sekä henkilö- ja kalustoresurssien osalta. Yritysten ilmoittamista referensseistä on mahdollista pyytää palautetta tilaajalta. Lisäksi RALA ottaa vastaan poikkeamailmoituksia RALA-pätevien yritysten toiminnasta. 

Ympäristövastuun osoittaminen korostuu tulevaisuudessa

RALAn ja RALA-pätevyyden tulee vastata rakentajien tarpeisiin. Ilmastonmuutoksen hallinnassa päästöjen seurannalla on merkittävä rooli kokonaisuudessa. Vastuullisille päteville rakentajille on luotava mahdollisuus osoittaa, että he kantavat osuutensa ympäristövastuun saralla.

Ympäristövastuun osoittamiseksi RALA pyrkii tulevaisuudessa järjestämään vastuullisiksi yrityksiksi haluaville päteville toimijoille mahdollisuuden esimerkiksi materiaalitehokkuuden ja kierrätettävyyden tai päästöjen ja jätteiden raportointiin. Rakennusalalla on jo julkaistu laskentatyökaluja, joiden käyttö pienissä ja keskisuurissa yrityksissä on mahdollista tänäkin päivänä.

RALA-pätevyyden tulee elää ja kehittyä ajassa mukana. Näin RALA-pätevyys on merkki vastuullisesta toimijasta seuraavien 25 vuoden kuluttuakin.

Eeva-Liisa Hannu

Eeva-Liisa Hannu

Asiantuntija

Lead Auditor

0400 401 638