25.4.2023 – Laadukkaasti laadusta -blogi

Mistä arvon luonnissa on kyse?

Olemme käynnistäneet kiinteistö- ja rakentamisalan yhteiskehityshankkeen Ympäristöministeriön vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelman NextGenerationEU-rahoituksella. Hankkeessa syvennymme arvon luonnin johtamiseen ja arvokentän yhtenä keskeisenä osana ovat ekologisuus ja vähähiilisyys. 

Arvon luonnin prosessi on yleisesti ottaen sitä, että rakennus- ja infrastruktuuriprojekteja toteutetaan tehokkaasti ja kestävästi siten, että ne tuottavat positiivisia taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia. Arvon luonnin johtaminen tässä prosessissa on ennen kaikkea sitä, että teemme tietoisia arvovalintoja ja painotuksia, mistä reunaehdoista pidämme kiinni ja mistä olemme valmiita joustamaan tai tarvittaessa jopa luopumaan.

Isossa kuvassa taloudellinen arvo konkretisoituu esimerkiksi työpaikkoina, toimivina liikennejärjestelminä ja liiketiloina. Sosiaalisen arvon näkökulma kiteytyy tasa-arvoiseen ja oikeudenmukaiseen elämänlaatuun, muun muassa laadukkaina asuinalueina ja julkisina tiloina, jotka edistävät yhteisöjen hyvinvointia ekosysteemiä kunnioittaen. Ympäristöarvoa taas luodaan kestävää kehitystä edistävillä valinnoilla, vaikkapa vähäpäästöisten materiaalien ja ratkaisujen avulla.

Tärkeä näkökulma arvontuotossa on myös innovatiivisuus ja teknologinen arvo, kun uutta synnyttämällä parannamme toimintamalleja ja mahdollistamme uudenlaisten ratkaisujen käyttöönoton. Tässä mennään jo siihen systeemiseen muutokseen, josta alalla paljon puhumme, vaan siihen pureudumme tulevissa kirjoituksissani.

Kehityshankkeessamme lähestymme arvoa menestystekijöiden määrittelyn kautta. Tämä termihän tulee Lean-filosofian ympärillä määritellystä Conditions of Satisfaction eli CoS-termistä, jolla tarkoitetaan hankkeen onnistumista kuvaavia indikaattoreita sekä niitä edistäviä tekijöitä. Puhumme menestystekijöistä ja siitä, kuinka nämä tekijät virtaavat kantavina ohjenuorina koko kohteen elinkaaren läpi, aina hankkeen alkuvaiheen linjauksista lähtötiedoiksi suunnitteluun sekä askelmerkeiksi toteutukseen, käyttöön ja ylläpitoonkin. 

Arvon luonnin näkökulmia ja menestystekijöitä hahmotamme neljän kysymyksen muodostaman viitekehyksen kautta ja näitä avaan tässä kirjoituksessa.

  1. Miten hankkeella edistetään omistajan pitkän tähtäimen strategiaa ja arvoja?
  2. Millaisia liiketoiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita tai reunaehtoja hankkeella on?
  3. Millaisia tavoitteita tai vaatimuksia suunnittelu- ja rakentamisprojektin toteutukselle on?
  4. Miten hankkeen arvon tuotto näkyy käyttäjille ja ympäröivälle yhteisölle?

Omistaja tuo hankkeeseen toimintakulttuurin peilaten tekemistä omaan visioonsa tavoiteltavasta tulevaisuudesta. Omistaja antaa raamin myös ekologisuuspainotuksille ja yhteiskuntavastuullisuuteen. Liiketoiminnallisissa tavoitteissa ja tuloksissa painotetaan omaisuuden arvoa sekä eri kustannustekijöitä, kuten investointikustannus, elinkaarikustannus sekä tuotto-odotus ja kassavirtahallinta. Lähtökohtana voi olla se, miten nyt toteutettava hanke edistää kokonaisvaltaista menestystä tulevina vuosina.

Varsinaisen rakentamisprojektin suorituskyvyn näkökulmasta mukaan tulevat itse projektitoteutuksen aikataulu- ja kustannusohjaus, laaduntuottokyky ja turvallisuustavoitteet sekä yhtä lailla projektin johtamis- ja toimintakulttuuri. Tässä kysynkin: miten projektin tavoitteet on johdettu näkymään arjen sujuvuutena tiimi- ja yksilötasolla? Sujuva arki on keskiössä, kun tavoittelemme työniloa ja merkityksellisyyttä. Nehän tekevät alastamme kiinnostavan myös nuorille tekijöille tulevaisuudessa!

Kiinteistö- ja rakentamisalana haluamme olla vastuullisia toimijoita yhteiskunnallisesti ja yhteinen tavoitteemme onkin toimiva, turvallinen ja kestävä rakennettu ympäristö. Tämä tuo suuren vastuun siitä, miten toimintamme tulokset näkyvät rakennetun ympäristön käyttäjille sujuvana arkena, vaikkapa digitaalisten palvelujen kautta luoden tyytyväisyyttä ja hyvinvointia. Yhtä lailla esteettisyys, kokemuksellisuus ja imago ovat arvotekijöitä. 

Tässä kirjoituksessa lähdin liikkeelle hieman abstraktilta määrittelytasolta, vaan en suinkaan yläilmoista. Menestystekijöiden määrittelyllä ja konkretisoinnilla nimittäin luomme sen pohjan, jonka päälle on hyvä lähteä rakentamaan yhä paremmin toimivaa, terveellistä, turvallista ja kestävää yhteiskuntaa!

Kutsun sinut mukaan oppimaan yhdessä ja toteuttamaan seuraavaa hankettasi jokaisen hankeosapuolen arkeen johdettujen menestystekijöiden kautta. Luottamus ja yhteistyö ovat työelämän supervoimia!

Kirsi Hautala

Kirsi Hautala

Kirsi Hautala Consulting (RALAn toimitusjohtaja 30.9.2023 asti)

Kirsi.t.hautala@gmail.com

040 845 5481