15.4.2021 – Asiakastarinat

Infraroad Oy: RALA-pätevää rakentamista ja kunnossapitoa

In­fra­road Oy tar­jo­aa asiak­kail­leen mut­kat­to­man laa­duk­kai­ta ja osaa­via ra­ken­ta­mi­sen pal­ve­lu­ja. Näi­tä sa­mo­ja omi­nai­suuk­sia yri­tys ar­vos­taa myös RA­LAs­sa.

Vuon­na 2005 pe­rus­te­tun In­fra­roa­din pää­toi­mia­lo­ja ovat maan­ra­ken­nus, alueu­ra­koin­ti, sil­tau­ra­koin­ti ja ul­ko­va­lais­tuk­set. Yri­tys toi­mii Var­si­nais-Suo­mes­sa ja Uu­del­la­maal­la 40 am­mat­ti­lai­sen voi­min, ja sen lii­ke­vaih­to vuon­na 2020 oli 9,2 M€.

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Mar­kus Lah­ti ni­me­ää yri­tyk­sen­sä val­tik­si vas­tuul­li­suu­den, jo­ka ulot­tuu ym­pä­ris­tö­asiois­ta tei­den ja aluei­den käyt­tä­jiin se­kä työn­te­ki­jöi­hin per­hei­neen.

– Kump­pa­ni­na olem­me mo­ni­puo­li­nen, mut­ta sa­mal­la so­pi­van pie­ni. Mei­dän yh­teys­hen­ki­löl­lä riit­tää ai­na nat­sat pää­tök­sen­te­koon, ei­kä asi­aa ja asia­kas­ta pom­po­tel­la eri ta­hoil­le.

Pätevyys kertoo uskottavuuden

In­fra­road hank­ki RA­LA-pä­te­vyy­den jo vuon­na 2010.

– Ym­mär­sim­me, et­tä jos yri­tys ha­lu­aa ol­la jul­ki­ses­ti ar­vos­tet­tu, ke­hit­tyä ja py­syä pin­nal­la, niin sen kan­nat­taa il­man muu­ta toi­mia RA­LAn kans­sa, to­te­aa Lah­ti.

Pä­te­vyy­den ha­ku­pro­ses­si yl­lät­ti po­si­tii­vi­ses­ti, sil­lä sen pe­lät­tiin etu­kä­teen ole­van ras­kas ja vaa­ti­van lii­kaa­kin työ­tä.

– Mut­ta saim­me­kin RA­LAl­ta to­si sel­keät ky­sy­myk­set, joi­hin oli help­po vas­ta­ta. Li­säk­si au­di­toi­ja Ee­va-Lii­sa Han­nu ei ol­lut­kaan pe­lot­ta­va val­vo­ja vaan avu­lias ja osaa­va neu­vo­nan­ta­ja. Saim­me hä­nel­tä tark­ko­ja vink­ke­jä toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen.

Pä­te­vyy­den avul­la In­fra­road pää­si mu­kaan tar­jous­ki­soi­hin, jois­sa eri­tyi­ses­ti jul­ki­sel­la puo­lel­la vaa­di­taan tar­kat pä­te­vyys­näy­töt. Lah­den mu­kaan ky­se on yk­sin­ker­tai­ses­ti us­kot­ta­vuu­des­ta.

– Sii­hen on syyn­sä, et­tä jot­kut yri­tyk­set ovat RA­LA-pä­te­viä ja jot­kut ei­vät. Suo­mes­sa RA­LAa ar­vos­te­taan, sil­lä sen to­dis­tuk­set koh­dis­tu­vat ni­me­no­maan ra­ken­ta­mi­seen, toi­sin kuin vaik­ka ylei­sem­mät ISO-stan­dar­dit. Käy­tän­kin RA­LAn lo­go­ja avoi­mes­ti In­fra­roa­din mark­ki­noin­nis­sa ja vies­tin­näs­sä.

RALAlta on helppo kysyä mitä vain

Vuon­na 2014 RA­LA-yh­teis­työ laa­jen­tui In­fra­roa­din laa­tu­jär­jes­tel­män au­di­toin­tiin.

– Laa­tuser­ti­fi­kaat­ti kat­taa laa­jas­ti yri­tyk­sen ko­ko toi­min­ta­ta­van, kult­tuu­rin ja laa­dun­hal­lin­nan. Se on ai­dos­ti hyö­dyl­li­nen alal­la, jos­sa laa­dun ja jär­jes­tel­mien täy­tyy ol­la oi­keas­ti kun­nos­sa, va­kuut­taa Lah­ti.

Pro­jek­teis­sa käy­te­tään myös RA­LA-pa­lau­te­jär­jes­tel­mää, jo­ka lä­het­tää va­li­tuil­le ta­hoil­le au­to­maat­ti­ses­ti pa­lau­te­ky­se­lyn. Lah­den mie­les­tä on hy­vä, et­tä ar­vioin­nit ovat jul­ki­sia.

– Se ker­too mei­dän avoi­muu­des­tam­me ja mo­raa­lis­tam­me yri­tyk­se­nä. Ja ku­ka­pa me­nee ho­tel­liin, jol­le edel­li­set vie­raat ovat an­ta­neet vain yh­den täh­den?

Kai­ken kaik­ki­aan Lah­ti on sel­väs­ti to­del­la tyy­ty­väi­nen RA­LA-yh­teis­työ­hön.

– Pal­ve­lu on hy­vää ja ih­mi­set ys­tä­väl­lis­tä ra­ken­nusa­lan am­mat­ti­lai­sia. Sik­si heil­tä on help­po ky­syä mi­tä vain.