29.7.2022 – Asiakastarinat

Konerinki Oy löysi infra-alalla etulyöntiaseman kehittämällä aktiivisesti ympäristöjarjestelmää

Ko­ne­rin­ki on vuon­na 2005 pe­rus­tet­tu in­fra-alan osa­keyh­tiö, jo­ka koos­tuu lä­hes 160 maan­ra­ken­nus- ja kul­je­tus­yri­tyk­ses­tä ja -yrit­tä­jäs­tä. Hil­jat­tain myön­ne­tyn RA­LA-ym­pä­ris­tö­ser­ti­fi­kaa­tin toi­mi­tus­joh­ta­ja Pa­si Aal­to nä­kee sel­keä­nä etu­lyön­tia­se­ma­na kil­pai­li­joi­hin ver­rat­tu­na.

"In­fra-alan yri­tyk­sen ym­pä­ris­tö­jär­jes­tel­män ser­ti­fioin­ti tu­kee, var­mis­taa ja ke­hit­tää lii­ke­toi­min­taa lu­kui­sis­sa eri vai­heis­sa, mm. ym­pä­ris­tö- ja kau­pal­lis­ten ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­ses­sa", Aal­to sa­noo ja jat­kaa, et­tä tä­mä osoit­tau­tuu mo­nel­le yl­lä­tyk­sek­si.

Ko­ne­rin­gin tär­keät lii­ke­toi­min­nat tu­keu­tu­vat pit­käl­ti mo­niin ym­pä­ris­tö­nä­kö­koh­tiin liit­ty­viin te­ki­jöi­hin ku­ten yli­jää­mä­mai­den hyö­ty­käyt­töön ja me­no-pa­luu -kul­je­tuk­siin. Tä­män ta­kia yh­tiöl­le par­haak­si rat­kai­suk­si koet­tiin jo pit­kään käy­tet­ty­jen toi­min­ta­mal­lien ke­hit­tä­mi­nen ni­me­no­maan ym­pä­ris­tö­jär­jes­tel­mäk­si ul­ko­puo­li­sen ob­jek­tii­vi­sen ta­hon ser­ti­fioi­ma­na.

"RA­LA-ym­pä­ris­tö­ser­ti­fi­kaa­til­la ja sen avul­la hio­tul­la ym­pä­ris­tö­jär­jes­tel­mäl­lä voim­me vas­ta­ta se­kä si­säi­ses­ti et­tä ul­koi­ses­ti kas­va­nei­siin vaa­ti­muk­siin ja sa­mal­la var­mis­taa ja jat­ku­vas­ti ke­hit­tää toi­min­ta­ta­po­jam­me. Näen ser­ti­fioin­nin li­sää­vän yh­tiön ve­to­voi­maa ja tuo­van kau­pal­lis­ta hyö­tyä", Aal­to to­te­aa.

Asiak­kaat saa­vat yh­den toi­mi­jan kaut­ta käyt­töön­sä suu­ret ja mo­ni­puo­li­set re­surs­sit li­sä­pal­ve­lui­neen

Ko­ne­rin­ki mark­ki­noi ja myy in­fra-alan pal­ve­lu­ja, joi­ta se tuot­taa yh­dis­te­le­mäl­lä osak­kai­den­sa pal­ve­lu­ja. Ko­ne­rin­gil­lä ei ole omaa ka­lus­toa vaan se toi­mii so­pi­mus­suh­tees­sa asiak­kaa­seen ja Ko­ne­rin­gin osak­kaat suo­rit­ta­vat työt ali­hank­ki­joi­na. Ko­ne­rin­ki huo­leh­tii las­ku­tuk­ses­ta ja ti­lit­tää osak­kail­le heil­le kuu­lu­vat osuu­det.

Koneringin kalustoa työssä

Asiakkaat saavat yhden toimijan kautta käyttöönsä suuret ja monipuoliset resurssit, raportointipalvelut sekä alihankintavalvontaan lisättyä varmuutta ja apua.

"Ko­ne­rin­gin kaut­ta työs­ken­te­lee päi­vit­täin n. 80 työ­maal­la n. 140 eri yk­sik­köä, mm. maan­siir­toau­to­ja, ja -ko­nei­ta kul­jet­ta­ji­neen se­kä maa­ra­ken­nus­hen­ki­löi­tä", ker­too Aal­to.

Ylei­sim­mät Ko­ne­rin­gin tuot­ta­mat pal­ve­lut ovat maan­siir­to­kul­je­tus- ja ko­ne­pal­ve­lut, maan­siir­to­kuor­ma-au­tot ja -yh­dis­tel­mät, kai­vuu- ja muut maan­siir­to­ko­neet kul­jet­ta­ji­neen se­kä li­sä­pal­ve­lut ku­ten yli­jää­mä­mai­den hyö­ty­käyt­tö, maa­ra­ken­nus­a­pu­hen­ki­löt ja yri­tyk­sen te­ke­mien töi­den ra­por­toin­ti­pal­ve­lut.

"RALA-ympäristösertifikaatilla ja sen avulla hiotulla ympäristöjärjestelmällä yritys vastaa sekä sisäisesti että ulkoisesti kasvaneisiin vaatimuksiin. Konerinki näki myös sertifioinnin lisäävän yhtiön vetovoimaa ja tuovan kaupallista hyötyä."

Toimintamalli hyödyttää osakkaita monin tavoin - myös ympäristöasioiden asianmukaisessa hallinnassa

Ko­ne­rin­gin toi­min­ta­muo­to tar­jo­aa osak­kail­le hyö­ty­jä mm. myyn­ti- ja mark­ki­noin­ti­pal­ve­lun muo­dos­sa se­kä mah­dol­li­suu­te­na ol­la mu­ka­na isom­mis­sa hank­keis­sa.

"Osak­kai­den ei myös­kään tar­vit­se huo­leh­tia las­ku­tus­työs­tä ja sii­hen liit­ty­väs­tä pe­rin­tä­toi­mis­ta yms., sil­lä heil­le mak­se­taan ti­li­tyk­set teh­dyis­tä töis­tä sään­nöl­li­ses­ti, oli asia­kas suo­rit­ta­nut las­kun­sa tai ei, jol­loin osak­kaan luot­to­tap­pio­ris­ki pois­tuu. Osak­kaat voi­vat kes­kit­tyä omaan ydin­lii­ke­toi­min­taan­sa ku­ten ka­lus­ton huol­toon ja hen­ki­lös­tön hal­lin­taan", to­te­aa Aal­to.

Li­säk­si jo­kai­sen osak­kaan oma toi­min­ta on osa­na ak­tii­vi­ses­ti ke­hi­tet­tä­vää, ym­pä­ris­tö­ser­ti­fioi­tua toi­min­ta­ko­ko­nai­suut­ta. Ko­ne­rin­ki vai­kut­taa ak­tii­vi­ses­ti osak­kai­den­sa ym­pä­ris­tö­asioi­den hal­lin­taan.

"Huo­mioim­me mm. pääs­tö­luok­kia ka­lus­to­uusin­to­jen yh­tey­des­sä ja suo­sim­me ka­lus­to­han­kin­nois­sa ka­pa­si­tee­til­taan oi­kein mi­toi­tet­tu­ja ja tek­ni­ses­ti tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sia vaih­toeh­to­ja. Edel­ly­täm­me toi­min­nan lä­pi­nä­ky­vyyt­tä ja ra­por­toin­tia pait­si työ­tun­neis­ta tar­vit­taes­sa myös esi­mer­kik­si hii­li­ja­lan­jäl­jes­tä ja työ­mail­le kul­je­tet­ta­vis­ta mas­sois­ta", Aal­to ker­too.

"Olem­me on­nis­tu­neet näi­den te­ki­jöi­den an­sios­ta mm. kul­jet­ta­maan yli­jää­mä­mai­ta lä­hes kai­kil­ta työ­mail­ta polt­toai­ne­ta­lou­del­li­ses­ti useam­man vuo­den ajan."

Koneringin kalustoa työssä