• TUOTTEET
  • RALA-pätevyys /
  • RALA-sertifiointi /
  • RALA-palaute /
  • Kuivaketju10
  • Lautakuntakäsittely /
  • Hinnasto /
  • Logot /

 • TILAAJALLE
  • Tuotteet
  • RALA-pätevyys
  • RALA-sertifiointi
  • RALA-palaute
  • Lautakuntakäsittely
  • Hinnasto
  • Logot

 • YRITYSHAKU
  • Yrityshaku
  • Tarkennettu yrityshaku
  • Siltaurakoitsijat

 • TIETOA RALASTA
  • RALAn jäsenyhdistykset
  • Rakentamisen laatuaineistoja
  • Strategia 2025

 • AJANKOHTAISTA
  • Blogit
  • Uutiskirjeet

 • OTA YHTEYTTÄ
  • Yhteydenottolomake
 • In English
  • Home
  • Services
  • Member organisations
  • Contact
 • På svenska
  • Förstasidan
  • Tjänster
  • Medlemsorganisationer
  • Kontaktuppgifter
   • Products
   • RALA Competence
   • RALA Certification
   • RALA Feedback
   • Prices
   • RALA
   • Member organisations
   • Contact
   • Produkter
   • RALA-behörighet
   • RALA-certifiering
   • RALA-respons
   • Priser
   • RALA
   • Medlemsföreningar
   • Kontaktuppgifter
  • TUOTTEET
   • Tuotteet
   • RALA-pätevyys
   • RALA-sertifiointi
   • RALA-palaute
   • Kuivaketju10
   • Lautakuntakäsittely
   • Hinnasto
   • Logot
  • TILAAJALLE
   • Tilaajalle
   • Taloyhtiölle
   • Asiakastarinat
   • Tilaajavastuulaki
   • HILMA-ilmoitus I Mallitekstit
   • Julkiselle tilaajalle I 10 vinkkiä kilpailutukseen
  • YRITYSHAKU
   • Yrityshaku
   • Tarkennettu yrityshaku
   • Siltaurakoitsijat
  • RALA
   • RALA
   • RALAn jäsenyhdistykset
   • Rakentamisen laatuaineistoja
   • Strategia 2025

  RALA-behörighetsförfarandet

  Bakgrund och syfte
  Företag som ansöker om behörighet
  Behörighetsförfarandet
  Konfidentialitet
  Grunder för beviljande av behörighet
  Upprätthållande av behörighetsinformationen
  Hantering av avvikelser
  Prissättning

  Bakgrund och syfte

  Byggandets Kvalitet BYKVA rf är en självständig och obunden aktör i bygg- och fastighetsbranschen som har som uppgift att främja förutsättningarna för en hög kvalitet på byggandet och en sund konkurrens. En av BYKVA:s grundläggande uppgifter är att konstatera behörigheter hos företag i byggbranschen och producera information om de företag som godkänts som behöriga.

  RALA-behörigheten är en behörighet som beviljas av BYKVA:s bedömningsnämnd. Den bygger på företagets tekniska kompetens och en utvärdering av hur företaget uppfyller sina samhälleliga skyldigheter samt företagets ekonomiska ställning. På BYKVA:s webbplats www.rala.fi ges enhetlig information till beställarna om de företag som konstaterats behöriga.

  Företag som ansöker om behörighet

  Förfarandet är öppet för alla företag som deltar i beredning, planering och genomförande av byggprojekt jämte underhåll/skötsel. Av ett företag som beviljats behörighet debiteras en årsavgift som ersättning för behandlingen av ansökan, bedömningsnämndens arbete och rätten att utnyttja den RALA-behörighet som företaget beviljats i företagets affärsverksamhet.

  En koncern kan ansöka om RALA-behörighet per bolag eller resultatenhet så att man anger koncernhelheten, men den kan inte ansöka om behörighet som koncern.

  För resultatenheter inom den offentliga förvaltningen är grunderna för beviljandet de samma som för företag med följande undantag: För att verifiera organisationens ekonomiska ställning ska resultatenheten åtminstone uppvisa en transparent resultaträkning. Om resultatenhetens balans inte kan påvisas eller en del av referenserna som påvisar den tekniska kompetensen är direkta upphandlingar gjorda av en kommunal beställarenhet, nämns dessa avvikelser i informationen om företaget i BYKVA:s behörighetsregister.

  Behörighetsförfarandet

  Principerna för hur behörigheten konstateras fastställs av BYKVA:s styrelse. Behörigheterna beviljas av BYKVA:s bedömningsnämnd, som agerar obundet i relation till marknadsparterna. Bedömningsnämnden består av representanter för beställare, genomförare och obundna experter. Den sammanträder regelbundet för att behandla företags RALA-behörigheter.

  1. Företaget fyller i behörighetsansökan på RALAs webbsida. Företaget får en egen användarkod efter att ha börjat med ansökan. Företaget lämnar sina referenser och basuppgifter. Då ett företag ansöker om RALA-behörighet befullmäktigar det såväl BYKVA som STV att inhämta tillsynsinformation.

  2. Ansökan behandlas: Ev avtal med BYKVA anses ha slutits då företaget har accepterat villkoren för RALA-behörigheten. Efter detta debiterar BYKVA en registreringsavgift. Avgiften dras av årsavgiften för RALA-behörigheten. BYKVA:s kontor kontrollerar att ansökan är komplett och bereder den för bedömningsnämnden.

  3. Behörigheten beviljas eller avslås: BYKVA:s bedömningsnämnd behandlar ansökan och om denna godkänns, informerar BYKVA företaget om att behörighet beviljats och offentliggör en företagsrapport på BYKVA:s webbplats www.rala.fi. Företaget kan utnyttja företagsrapporten och behörighetslogon i sin affärsverksamhet. Om ett företag anser det befogat att överklaga bedömningsnämndens beslut, ska besväret med motiveringar lämnas inom 14 dygn efter att beslutet delgivits. Besväret riktas till BYKVA:s styrelse. Styrelsen behandlar besväret under sitt nästa sammanträde. Ett RALA-behörigt företag befullmäktigar skatteförvaltningen och arbetspensionsbolagen att överlåta information till BYKVA med tanke på fortlöpande uppföljning av hur företaget uppfyller sina samhälleliga skyldigheter.  BYKVA kontrollerar i regel informationen månatligen.

  4. Behörigheten förnyas: RALA-behörigheten förnyas årligen. Förnyelserna behandlas av BYKVA:s bedömningsnämnd som också beslutar om behörigheten förnyas eller inte.

  Konfidentialitet

  BYKVA behandlar företagets ansökan och informationen i denna ansökan konfidentiellt. Information lämnas inte som sådan till utomstående annat än med företagets samtycke.

  Företaget ansvarar för att den information man gett är riktig. Då ett företag ansöker om RALA-behörighet samtycker det till att informationen i ansökan med bilagor offentliggörs i behörighetsregistret på BYKVA:s webbplats. Av informationen om ekonomin offentliggörs endast de centrala nyckeltalen. Angående hur företaget betalat skatter och arbetspensioner offentliggörs endast informationen ”i ordning/måste kontrolleras”, information om att ett betalningsarrangemang överenskommits med skattemyndigheterna eller arbetspensionsbolaget och information om att ett saneringsförfarande fastställts. Om det förekommer en avvikelse i företagets bokslutsinformation, såsom att ett privat bolags tillgångar minskat eller det egna kapitalet är negativt, offentliggörs informationen som ”störning i bokslutsinformationen”. 

  Grunder för beviljande av behörighet

  1. Teknisk kompetens och resurser

  Konstaterandet av den tekniska kompetensen bygger på en utvärdering av företagets kompetens och resurser. Den tekniska kompetensen konstateras branschvis och den bygger på BYKVA:s behörighetsnomenklatur. Nomenklaturen finns att få på BYKVA:s webbplats www.rala.fi. Som grund för behörigheten uppvisar den sökande bevis på referenserna som följer behörighetsnomenklaturen och bevis på resurserna.

  Referenserna: För varje branschbehörighet man ansökt om skall uppvisas minst tre referenser. Referenserna kan vara högst fem år gamla. Varje referensobjekt för ett företag som idkar huvudentreprenader ska till sin entreprenadsumma vara minst lika stor som den entreprenadsumma som bedömningsnämnden fastställt. Ansökt branschbehörighet godkänns, om det inte råder uppenbar motstridighet mellan informationen som företaget gett och den ansökta behörigheten. BYKVA kan också be den beställare som företaget uppgett i referensen om responsinformation om hur referensen lyckats. 

  Resurserna: Med resurser avses personresurser och vid behov också materielresurser, om behörigheten man ansökt om förutsätter det. Som huvudentreprenör bedöms sådana företag, i vilkas entreprenader lagen förutsätter att en ansvarig kompetent arbetsledare utses. Ett företag som idkar huvudentreprenader skall ha anställd, tekniskt utbildad personal som åtminstone motsvarar minimikraven i markanvändnings- och bygglagen. Personalen i ett företag som ansöker om behörighet för ett visst slag av arbete ska uppfylla de särskilda kraven (såsom el-, asbestrivnings- och sprängarbeten) i lagstiftningen. Informationen om företagets externt verifierade kvalitetslednings-, miljö- och arbetarskyddssystem och systematiska arbetarskyddsförfarande bygger på de bevis som företaget lämnat i samband med ansökan. 

  2. Samhälleliga skyldigheter och uppgifterna som avses i beställaransvarslagen

  Den sökande skall sköta sina lagstadgade samhälleliga skyldigheter och uppfylla kraven i beställaransvarslagen. Att dessa skyldigheter sköts är ett villkor för att få behörighet och för att behörigheten är i kraft. Tillsynen över skyldigheterna som förutsätts i beställaransvarslagen utövas av Suomen Tilaajavastuu Oy (nedan STV) som delvis ägs av BYKVA. 

  Då ett företag ansöker om RALA-behörighet befullmäktigar det såväl BYKVA som STV att inhämta tillsynsinformation och offentliggöra den i sina webbtjänster. För att få RALA-behörighet ska företaget vara 

  1) infört i förskottsuppbördsregistret,
  2) registrerad mervärdesskatteredovisare och
  3) infört i handelsregistret. 

  Företaget ska ha skött sina skattskyldigheter och sina anställdas arbetspensionsavgifter och gett BYKVA fullmakt för fortlöpande uppföljning av ovan nämnda skyldigheter. Företaget ska uppfylla de lagstadgade skyldigheterna om utnyttjande av utländsk arbetskraft. Företaget ska också lämna övriga uppgifter som beställaransvarslagen (1233/2006) förutsätter, såsom uppgifter om att företaget införts i arbetsgivarregistret, vilket kollektivavtal eller vilka centrala arbetsvillkor som ska tillämpas och att olyckfallsförsäkring tecknats och företagshälsovård ordnats. 

  Enligt beställaransvarslagen behöver beställaren inte be om de utredningar som beställaransvarslagen förutsätter av ett statligt affärsverk eller en privaträttslig sammanslutning eller ett privaträttsligt bolag som ägs av en kommun. 

  3. Ekonomisk ställning

  För att utreda företagets ekonomiska ställning förutsätts av den sökande i regel bokslutsinformation för de tre senaste åren. Utöver bokslutet ska lämnas en revisionsberättelse. Bokslutsinformationen ska uppfylla kraven i lagstiftningen.

  Företag som verkat i mindre än tre år lämnar tillgänglig, bestyrkt bokslutsinformation. Av privata aktiebolag förutsätts att bolagets eget kapital enligt det senast upprättade bokslutet är positivt. Om det egna kapitalet är negativt, ska företaget utan dröjsmål vidta sådana åtgärder som aktiebolagslagen förutsätter. Vid behov kan bedömningsnämnden be personbolag om en utredning över att bolagets tillgångar är tillräckliga i relation till skulderna. Företaget ska också lämna ett intyg över ansvarsförsäkringen.

  Upprätthållande av behörighetsinformationen

  Då ett företag beviljats RALA-behörighet offentliggörs informationen om företaget i behörighetsregistret på BYKVA:s webbplats. Utgående från den information som skatteförvaltningen och arbetspensionsbolagen överlåtit upprätthåller och offentliggör BYKVA  på sin webbplats också information om hur dessa skyldigheter skötts. Om störningar förekommer i skötseln av de skyldigheter som lagstiftningen förutsätter, blir det en separat anteckning om dem i företagets registerinformation.

  Den grundläggande informationen om ett företag uppdateras minst en gång om året i samband med att behörigheten förnyas.

  Företagets primära identifikation i RALA-behörighetsinformationen är FO-numret. Det nämns i RALA-behörighetsintyget och behörighetsrapporten. En överföring av RALA-behörigheten till ett företags nya FO-nummer förutsätter att företaget lämnar en utredning och att bedömningsnämnden behandlar saken.

  RALA tar emot respons om verksamheten i företag som man konstaterat behöriga och företag som ansöker om behörighet. Responsen behandlas i kontoret och bedömningsnämnden, som utgående från behandlingen av responsen beslutar om åtgärder av olika grad. För behandlingen av respons om kvalitetsavvikelser har utarbetats en separat anvisning.

  Hantering av avvikelser

  1. STV informerar direkt företaget om störningsanteckningar om avvikelser i uppgifterna som avses i beställaransvarslagen.  Sådana avvikelser kan vara till exempel:

  ˗ Företaget har strukits från förskottsuppbördsregistret eller momsregistret (framgår av tillsynsinformationen från STV).
  - Företaget har skatteskuld eller arbetspensionsavgiftsrester (framgår av tillsynsinformationen från STV).
  - Företagets ansvariga person har enligt registerinformationen försatts i näringsförbud (framgår av tillsynsinformationen från STV).

  Om korrigerande åtgärder kan företaget lämna en anmälan direkt till STV.

  2. Om det i verksamheten i ett företag som BYKVA konstaterat behörigt förekommer någon annan avvikelse än de avvikelser i uppgifterna som avses i beställaransvarslagen, kontaktar BYKVA först företaget och utreder utgående från företagets genmäle avvikelsens allvarsgrad. Sådana avvikelser kan vara till exempel:

  ˗ Av företagets kunder eller en myndighet har erhållits respons på företagets verksamhet (kvalitetsavvikelse).
  - Ett privat aktiebolags eget kapital är negativt (framgår av bokslutsinformationen).
  - Företaget följer inte den utredning man gett om kollektivavtalet eller de centrala arbetsvillkoren som ska tillämpas på arbetet eller har inte uppfyllt de lagstadgade kraven på utnyttjandet av utländsk arbetskraft (framgår vanligen i form av en myndighetsobservation).
  - Det föreligger någon annan orsak att ifrågasätta att verksamheten i företaget sker utan störningar och faktiskt existerar. En sådan orsak kan till exempel vara att företaget bytt ägare.

  Om avvikelsen konstateras vara befogad, ska företaget vidta korrigerande åtgärder inom skälig tid. Som bevis ska företaget för BYKVA uppvisa en godtagbar korrigerande åtgärd eller en tillförlitlig och godtagbar utredning, såsom ett delårsbokslut eller ett av revisorn undertecknat utlåtande. Om företaget inte uppvisar någon godtagbar utredning, blir det en störningsanteckning i företagets behörighetsinformation. Företaget i fråga informeras alltid om en eventuell anteckning. Avvikelserna eller störningarna offentliggörs inte i detalj, utan det är företaget själv som svarar för en mer detaljerad informering och en normalisering av situationen.

  Ett företag kan strykas från BYKVA:s behörighetsregister med bedömningsnämndens beslut till exempel av följande orsaker:

  ˗ om en störningsanteckning varar i mer än 3 månader och situationen inte korrigerats
  - om det från företagets kunder eller myndigheterna inkommit upprepade anmälningar om kvalitetsavvikelser, som företaget inte gett någon godtagbar utredning av (för mer detaljerad information se Anvisning om behandling av respons som gäller kvalitetsavvikelser)
  - om företaget gett BYKVA oriktig information eller om ombedda utredningar är bristfälliga
  - om företaget har försummat andra villkor för att RALA-behörigheten ska vara i kraft (såsom betalandet av årsavgiften)
  - på företagets egen anmälan
  - om företaget går i konkurs.

  Prissättning

  Behörigheten gäller i regel ett år åt gången räknat från bedömningsnämndens beslut. BYKVAS styrelse besluter årligen om årsavgifterna för behörigheten. En prislista finns till påseende på BYKVAS webbplats www.rala.fi.